Бяла-пречиствателна-станция-вход-декември-2023

Ще бъдат закупени 5 контенейра с вместимост 4 м3 за нуждите на ОП „КДУ“ – Бяла

В деловодството на Община Бяла е постъпила докладна записка с вх. № 10-11-40 от 07.03.2024 г. от Директора на ОП „КДУ“, гр. Бяла. От същата става ясно, че след извършен анализ за налични съдове за битови отпадъци се установява необходимостта от закупуване на 5 броя контейнери за битови отпадъци с вместимост 4 куб. м. за нуждите на дейност „Чистота“, което ще по-добри организация на събирането и извозването на битовите отпадъци. В План-сметката на ОП „КДУ“, гр. Бяла за 2024 година в Дейност „Чистота“, параграф 1015 /материали/ са предвидени финансови средства за съдове в размер на 30 000 лв. – компонент от План-сметката за дейностите по управление на отпадъците за 2024 г. След проучване и анализ се установи, че стойността на един контейнер с вместимост 4 куб. м. надвишава прага, определен за Дълготрайни материални активи съгласно счетоводната политика на Община Бяла и може да бъде закупен на стойност до 2 350 лв. без ДДС. В такъв случай ще се изразходват до 15 000 лева., а разхода е необходимо да бъде включен в списъка с капиталови разходи на Община Бяла.

Предвид горната информация смятам за необходимо закупуването на 5 броя съдове за битови отпадъци с вместимост 4 куб. м. на стойност до 15 000 лева за нуждите на дейност „Чистота“ на ОП „КДУ“, гр. Бяла. Средствата ще бъдат осигурени от План-сметката за разходите на ОП „КДУ“, гр. Бяла.

Предстои на 28 март общинските съветници в Бяла да гласуват за закупуване на 5 броя съдове за смет с вместимост 4 м. куб. всеки, на обща стойност до 15 000 лева с ДДС. Средствата да се осигурят от План-сметката за разходите та ОП „КДУ“, гр. Бяла.

Сподели: