Общински приют за безстопанствени животни - Русе представи дейността си през първото полугодие

Одобрени са договори за сътрудничество между Община Русе и 3 НПО за защита на животните

 

Отдел „Приют за безстопанствени животни“ при ОП „Комунални дейности“ – Русе е натоварен с изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  на територията на Община Русе.

Част от задълженията на отдела, включват намиране на осиновители на наличните безстопанствени животни в Приюта. Осиновителите могат да бъдат лица от страната или пребиваващи на територията на Европейския съюз.

Към осиновителската програма, осъществявана от отдела, има интерес от 3  неправителствени организации /НПО/- Фондация „Луси“, Фондация „Ретунгсанкер Русетйире“ и Фондация „Тиерхилфе Русе“.

С писма със вх. №91-599-232/12.05.2021, №91-1161-1/21.06.2021 и № 91-1160-1/21.06.2021 г. горепосочените фондации изразяват желание да оказват съдействие в различните инициативи на Приюта, като осиновяване в страната и чужбина, помощ за извършване на допълнителни ветеринарномедицински манипулации в клиники извън Приюта, тъй като същият не разполага с необходимото оборудване за извършването им. Помощта за ветеринарни услуги ще е безвъзмездна и изцяло за сметка на неправителствените организации. Организациите имат желание и да извършват дарение на различни консумативи и храна.

Съгласно чл. 61 (1) от ЗМСМА,общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.

Предвид горното, се предлага да бъдат утвърдени сключените договори за сътрудничество, с които  се уреждат взаимоотношенията, свързани с осиновяването и извеждането за доотглеждане на безстопанствени животни, както и отношенията касаещи лечението на безстопанствените животни във външни клиники.

За изпълнението на договорите за сътрудничество няма да бъде разходван общински финансов ресурс.

Извърши се анализ, при който не се установи, предложеното решение да противоречи на правото на Eвропейския съюз.

Със сключването на договорите за сътрудничество между Община Русе и горепосочените НПО – та се очаква да се повиши броят на осиновените животни от отдел „Приют за безстопанствени животни“ и да се повиши качеството на ветеринарномедицинското обслужване на животните в Приюта.

Общински съвет – Русе одобри договори за сътрудничество между Община Русе и:

  • Фондация „Луси“,
  • Фондация „Ретунгсанкер Русетйире“,
  • Фондация „Тиерхилфе Русе“.
Сподели: