Определени са начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2019 г.

С Решение № 1073, прието с Протокол № 43 от 21.02.2019 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2019 година. В изпълнение на годишния план, с оглед изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), следва да се проведат състезателни процедури за продажба на дървесина. За целта е необходимо да се определи начинът за продажба и началните продажни цени.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП: „Начинът и конкретни количества за продажба на дървесината от горските територии – общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет“. Проявните форми за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост са установени в чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, във връзка с чл. 5, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, които се реализират чрез състезателни конкурсни, респ. тръжни процедури, регламентирани в Глава Трета от подзаконовия нормативен акт. Предлаганите количества за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – общинска собственост на Община Русе, са съобразени с Годишния план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, за 2019 година. Разликата между посочените количества от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. и посочените конкретни количества в таблицата за всеки подотдел е от извършени оглед и маркировка на терен на предвидените за продажба и сеч дървета.

Съгласно чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, в компетентността на Общински съвет – Русе е възложено правомощието да определя с решение продажните цени на дървесината. Предлаганите начални цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина корен, са сформирани след сравнителен анализ на цените при продажба на дървесина от други собственици на гори в района на дейност на съответното Териториалното поделение, съгласно чл. 4, ал. 4, т. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Днес общинските съветници в Русе:

  1. Приеха начални тръжни цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен,
  2. Дадоха своето съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2019 година, посочени  по долу както следва:
Място на извършване на дейността – отдел, подотдел Категория дървесина Размер и качество на асортиментите Дървесен вид Количество /м3/
   4 – e  Дърва  Дърва акация 50 м3
   6 –  г  Дърва  Дърва акация 42 м3
   13 – е2  Дърва  Дърва акация 11 м3
   173 – а  Дърва  Дърва акация 3223 м3
   173 – б  Дърва  Дърва акация 1036 м3
   173 – в  Дърва  Дърва акация 341 м3
   173 – г  Дърва  Дърва акация 1051 м3
   173 – д  Дърва  Дърва акация 118 м3
                                    Общо   5872 м3
Сподели:

Още новини от деня