сметище гюргево почистване

Ще бъде извършено прецизиране капацитета на клетките за неопасни отпадъци в русенското депо

Община Русе планира да изключи поземлен имот с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на град Русе от обхвата на площадката на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – РСУО.

Ще бъде извършено прецизиране капацитета на клетките за неопасни отпадъци, изразен като тонове депонирани отпадъци.

Ще бъде осигурена възможност отпадък с код и наименование 19 12 09 минерали (напр. пясък, камъни), образуван след сортиране на смесени битови отпадъци в инсталация за сепариране и от работата на инсталацията за анаеробно разграждане и компостиране (последните две не са изградени) да се използва за подравняване/запръстяване на клетки за неопасни отпадъци.

сн. Архив

Сподели: