автосвят-1

Ще бъде изградена нова пътна връзка за подобряване достъпа до „Автосвят“ ООД

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и контрол” е постъпило искане с вх. №УТ-16-35/16.08.2023 г. от „Автосвят“ ООД чрез пълномощник Пламен Венциславов Ламбев за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе.

Достъпът до ПИ 63427.268.49 ще се осъществи посредством новопроектирана пътна връзка от Републикански път I-5 Русе – Велико Търново. Трасето засяга ПИ 63427.268.58 – общинска публична собственост, с площ 43 кв. м, чието предназначение се променя в „Територия на транспорта“.

Съобразно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ за обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна предназначението на земята се извършва по общия ред, едновременно с основния обект.

По силата на чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите или решение на общинския съвет.

Предвид чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ с решението на Общинския съвет се определя срока на валидност на предварителното съгласие.

За разрешаването на ПУП – ПП във връзка с чл. 128а, ал. 1 и 2 от ЗУТ са представени съгласувателни писма ИзхК-EDN-4219#1/04.09.2023г. от „ЕРП Север“ АД и рег.№ K-2933#1/11.09.2023 г. от „В и К“ ООД – Русе.

На 21 декември Общински съвет – Русе ще одобри задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе. Ще бъде дадено съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на ПИ 63427.268.58 с площ 43 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Сподели: