Дунав Русе кей

Ще бъде изменен договорът за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“

С Договор от 04.01.2018 г. е предоставена концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост на пристанищния оператор „Порт Пристис“ ООД, ЕИК 201270673. Договорът влиза в сила от 01.04.2019 г., за срок от 35 години.

Съгласно концесионния договор, концесионерът „Порт Пристис“ ООД е задължен да изпълни инвестиционна програма с определени по видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, рехабилитация и реконструкция на пристанището и осигуряване и поддържане на пристанищно оборудване и други активи и програми в направления и в размер от 3 140 хил. лева за целия срок на концесията. В съответствие с инвестиционната програма и графиците за нейното изпълнение, концесионерът представя в Община Русе годишни инвестиционни програми за обекта на концесия за всяка инвестиционна година, които се разглеждат и одобряват за съответната договорна година.

Към настоящият момент, Община Русе е одобрила инвестиционните програми за първата инвестиционна година, обхващаща периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2020 г., в размер на 2 520 хил. лева и за втората инвестиционна година, обхващаща  периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., на стойност 15 хил. лева. Концесионерът „Порт Пристис“ ООД е реализирал за първата договорна инвестиционна година инвестиции общо в размер на 2 595 605,24 лева, които са признати от концедента на основание чл. 11.4. от концесионния договор с протокол от 16.07.2021 г. Инвестициите, които надвишават със 75 605,24 лева посочения в одобрената програма размер, са реализирани за закупуване на 11 броя понтони за оборудване на седем от корабните места на пристанище „Пристис“, за изготвяне на генерален план на пристанището, който е одобрен и влязъл в сила, и за нови ДМА, свързани с дейността – офис оборудване, техника, програмни продукти и др.

До края на календарната година Община Русе следва да разгледа и да се произнесе по годишната инвестиционна програма за третата инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., както и да я одобри, когато тя съответства на предвидените инвестиции за съответната година. След одобрението, годишната инвестиционна програма става неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията си, произтичащи от нея

Клаузите на чл. 11.3. от договора за концесия предоставят възможност за отклоняване от предвиденото в инвестиционната програма  за съответната година, когато са налице следните условия:

– концесионерът е обосновал надлежно необходимостта от такова отклонение и предлаганата инвестиция е явно по-оправдана или по-неотложна и/или;

– когато това се налага за изпълнение на задължителни предписания от пристанищната власт или други компетентни органи и/или;

– когато това се налага от предвижданията на одобрен Генерален план и/или устройствен план на Пристанището, в съответствие с инвестиционната програма.

Във връзка с горното, концесионерът „Порт Пристис“ ООД отправя предложение за промяна на годишната инвестиционна програма на пристанище за обществен транспорт „Пристис“ за третата (2022 г.) договорна инвестиционна година, като обосновава необходимостта от предлаганото изменение с писмо вх. №90-42-38/29.10.2021 г. Предложението е допълнено с писмо вх. №90-42-37#2/25.11.2021 г.

Съгласно концесионния договор, през третата инвестиционна година по отношение на задължението за инвестиции, „Порт Пристис“ ООД трябва да реализира в обекта на концесия инвестиции общо в размер на 20 хил. лева, включващи „Изготвяне на ген. план на пристанището“ за 15 хил. лева и „Рехабилитация кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и др. съоръжения“ за 5 хил. лева.

В съответствие с изискванията на чл. 11.3. от концесионния договор, концесионерът предлага средствата в размер на 15 хил. лева от първото направление да бъдат пренасочени към второто направление и да бъдат разходвани за обследване на техническа възможност за рехабилитация на съществуващите ВиК и електро мрежи, с цел присъединяване на корабни места с №№4,5,9,10,11,12,13 и 14 към новоизградената от Община Русе в района на пристанище „Пристис“ довеждаща ВиК и електро инфраструктура. Необходимостта от тази инвестиция произтича от реализацията на проекти „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе“ и „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-Център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“, като СМР по проектите с възложител  Община Русе са извършени в пристанищната територия, описана в чл. 4.1.1. от Договора за концесия и представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.2.5734 и поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735. Прехвърлянето на средствата от едното направление към другото не освобождава концесионера от задължението да извърши при необходимост инвестицията „Изготвяне на ген. план на пристанището“ през следващ отчетен период в размер, не по-малък от посочения в инвестиционната му програма за целия срок на договора.

Задължение на концесионера, съгласно чл. 3.6.28. от концесионния договор, е да извърши актуализация на генералния план в случаите, когато такива са необходими за изпълнение на инвестиционната му програма. В програмата за поддържане, рехабилитация и експлоатация на пристанището и в инвестиционните мероприятия на „Порт Пристис“ ООД през 2022 г. не са включени процедури за изменение на подробните устройствени планове, засягащи пристанищната територия и не са предвидени за изпълнение обекти, които да налагат необходимостта да се процедира нов или да се актуализира действащия ген. план, в съответствие с чл. 112а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

С писмо вх. №90-42-37#2/25.11.2021 г. концесионерът „Порт Пристис“ ООД допълнително предлага в годишната инвестиционна програма за 2022 г. да бъдат включени инвестиции за възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория (4 и 5 корабни места). При извършени прецизни хидрографски измервания на дълбочините пред корабните места с №4 и №5 в пристанище „Пристис“, свързани със строително монтажните дейности по „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-Център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“ е установено значително затлачване на оперативната акватория в зоните, предвидени за поставяне на понтони. Това затлачване застрашава безопасната експлоатация на понтоните и затруднява приставането на плавателните съдове. В тази връзка, концесионерът предлага през 2022 г. да бъдат извършени драгажни работи в оперативната акватория на корабни места с номера 4 и 5 на пристанище „Пристис“, като прогнозната стойност на инвестицията е в размер на 5 000 лева.

Аргументирайки по този начин предлаганото изменение на годишната инвестиционна програма за третата договорна година (2022 г.) и отчитайки досегашното изпълнение на поетите финансови ангажименти, концесионерът „Порт Пристис“ ООД предлага Общински съвет – Русе, в качеството си на концедент да приеме предложението за изменение на концесионния договор с допълнително споразумение.

Съгласно чл. 141, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК), в сила от 01.01.2018 г.,  концесионният договор може да бъде изменен чрез допълнително споразумение, след мотивирано предложение на една от страните по него, с аргументи и предпоставки, обосноваващи предлаганото изменение.

Концесионният договор, съгласно ЗК може да се измени когато стойността на изменението е в размер под европейския праг, под 10 на сто от стойността на концесията, не води до изменение на цялостния характер на концесията и промяната не е съществена (чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5 ЗК). 

В съответствие с изискванията на §5, ал. 2 от ПЗР на ЗК, разпоредбите относно изменението се прилагат и за сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори, като съответното решение по чл. 141, ал. 2 от ЗК се приема от общинския съвет, в качеството му на концедент.

Днес общинските съветници в Русе:

  1.  приеха предложение, отправено от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и одобрява годишната инвестиционна програма за третата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., съгласно Таблица №1, както следва:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегория на активитеМяркаРазмер на инвестициите
1.Рехабилитация кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и др. съоръжениясгради и съоръжениях. лв.20
2.Възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория (4 и 5 к. м.)сгради и съоръжениях. лв.5
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ х. лв.25
  • задължиха концесионера „Порт Пристис“ ООД да завърши инвестицията „Изготвяне на ген. план на пристанището“ в минималния размер, предвиден в инвестиционната програма, до края на срока на концесионния договор.
  • упълномощиха кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост.
Сподели: