КОЦ комплексен онкологичен център

Одобрено е споразумение между КОЦ и РЗОК за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ

Общински съвет – Русе одобри споразумение изх. № 29-02-1337#1/26.10.2021 г. сключено между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и Националната здравно осигурителна каса, на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите и във връзка § 1, ал. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., с което Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се съглаява да приеме от НЗОК заплащането на сума в общ размер на: 47 122 лв. (четиридесет и седем хиляди сто двадесет и два лева), представляваща отчетени, но незаплатени дейности и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2021 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2017, като Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се откаже от претенциите си за заплащане на мораторна и законна лихва, по отношение на описаното вземане, както и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производството по търговско дело № 270 по описа на Окръжен съд – Русе за 2019 г., /въззивно търговско дело № 286/2020г. по описа на Апелативен съд Велико Търново, касационно търговско дело № 884/2021 г. по описа на върховен Касационен съд, II –ро търговско отделение/ със спогодената част от исковата претенция.

Упълномощен е управителят на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД или упълномощено от него лице да сключи съдебна или извънсъдебна спогодба по търговско дело № 270 по описа на Окръжен съд – Русе за 2019 г., /въззивно търговско дело № 286/2020г. по описа на Апелативен съд Велико Търново, касационно търговско дело № 884/2021 г. по описа на върховен Касационен съд, II –ро търговско отделение/ при условията изрично посочени в Споразумение изх. № 29-02-1337#1/26.10.2021 г. сключено между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и Националната здравно осигурителна каса.

В Общински съвет – Русе  е постъпило писмо от 02.11.2021 г. от Управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД, с което сме сезирани с искане за  одобряване на споразумение сключено между НЗОК, и КОЦ – Русе по силата на което лечебното заведение следва да получи сума в размер на 47 122 лв., представляващи стойността на незаплатени дейности на КОЦ за 2017 г., като се откаже от претенциите за заплащане на мораторна и законна лихва и сторените разноски в производствата за държавни такси и адвокатски възнаграждения.

Въз основа на Решение № 321, прието с Протокол № 14/19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе, с Определение от 08.12.2020 г. по въз.т.д. № 268/2020 г. на Апелативен съд Велико Търново съда одобри спогодба между страните, по силата на която ответникът НЗОК се задължава да заплати в договорения срок сумата от 281 888. 42 лв., която включва сумата 244020, 42 лв. за 2015 г. и сумата от 73 868 лв. за 2016 г., с което спорът за дължимост на незаплатените надлимитни дейности за 2015 г. и за 2016 г., ведно с лихвите върху тези суми, от които лихви ищецът се е отказал, е уреден.

С Решение № 18/27.01.2021 г. по в.т.д. № 286/2020 г. на Апелативен съд Велико Търново е потвърдил Решение № 41 от 23.03.2020 г., постановено по т.д. № 270/2019 г. Окръжен съд – Русе в останалите части, с които НЗОК е осъдена да заплати на КОЦ – Русе ЕООД сумата от 47 122 лв., представляваща извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки за м. март, април, май, юни 2017 г., ведно със законна лихва върху тази сума считано от датата на исковата молба до окончателното изплащане, сумата 7460,98 лв. –обезщетение за забава върху дължимата главница, и сумата 2373,09 лв., представляваща направени разноски по делото.

Въз основа на касационна жалба от НЗОК против Решение № 18/27.01.2021 г. по в.т.д. № 286/2020 г. на Апелативен съд Велико Търново, е образувано к.т.д. № 884/2021 г. по описана ВКС, II-ро т.о. Закритото заседание по делото е насрочено за 08.02.2022 г.

Със споразумение, изх. № 29-02-1337#26.10.2021 г. на РЗОК- Русе, с намерение за постигане на извънсъдебно споразумение, КОЦ-Русе ЕООД и РЗОК- Русе са се договорили за следното:

1/ НЗОК ще заплати на КОЦ- Русе ЕООД сума в общ размер на: 47 122 лв. (четиридесет и седем хиляди сто двадесет и два лева), представляваща отчетени но незаплатени дейности и приложените при тях медицински изделия, установени по реда на §1, ал. 4 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г. и преминали успешно през логически контрол в инфорамционната система на НЗОК през 2017 г.

2/ КОЦ- Русе ЕООД се отказва от претенцията за заплащане на мораторна лихва, предявена по производството, за забава от 25.01.2018 г. до предявяване на вземането пред съда.

3/ КОЦ- Русе ЕООД се отказва от претенцията за заплащане на законна лихва, дължима от датата на предявяване на вземането пред съда до окончателното плащане на сумата по главниците.

4/ КОЦ- Русе ЕООД се отказва от претенцията за заплащане на сторените разноски по производствата.

5/  КОЦ- Русе ЕООД се задължава да внесе по делото подписаното споразумение, чрез процесуалния си представител по делото, който е изрично овластен за това, да направи отказ от исковете си претенции по т.д. № 270/2019 г. по описа РОС /в.т.д. № 286/2020 г. по описа на ВТАС, к.т.д. № 884/2021 г. по описа на ВКС, II-ро т.о./

В тази връзка  КОЦ- Русе ЕООД  сезира Общински съвет – Русе да вземе решение, с което да упълномощи управителя на КОЦ-Русе ЕООД или упълномощено от него лице да сключи спогодба по т.д. 270/2019 г. по описа на РОС/т.т.д. № 286/2020 г. по описа на ВТАС, к.т.д. № 884/2021 г. по oписа на ВКС, II-ро т.о./ насрочено на 08.02.22 г., при условията, посочени в Споразумение, изх. №№ 29-02-1337#1/26.10.2021 г. на РЗОК-Русе.

Съгласно §1 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. при наличие на неусвоени средства по §1, ал. 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 до 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания, могат да се използват за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2017 г. и до 01.04.2018 г. като установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2017 г. и до 01.04.2018 г. се извършва, чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при условия и по ред, определени съвместно от надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на БЛС.

Неразделна част от Споразумение изх. №№ 29-02-1337#1/26.10.2021 г. на РЗОК-Русе  е справка за подлежащите за разплащане РЗОК-Русе  отчетени, но незаплатени дейности на на КОЦ –Русе както следва:

–          За 2017 г. – 47 122 лв.

 С приетите условия и ред за заплащане на установените чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК стойности на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2017г. и до 01.04.2018 г., са утвърдени и образците на споразумението, като се предвижда заплащането на сумите да се осъществява в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на споразумението при Условия и по ред определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на Българския лекарски съюз.

Условията включват при сключване на споразуменията лечебните заведения да се откажат от претенцията за заплащане на мораторна лихва, за заплащане на законна лихва, дължима от датата на предявяване на вземането пред съда до окончателното плащане на сумите по главниците, както и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производствата – за държавни такси и адвокатски възнаграждения.

Съгласно чл. 78, ал. 9 ГПК, при приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се връща на ищеца.

Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД е лечебно заведение, в което едноличен собственик на капитала е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание (чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества). Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на закона (ППЗПП), в сила от 05.05.2020 г., като съгласно чл. 25, ал. 1, т. 5 от ППЗПП освен по въпросите, предоставени от Търговския закон в негова компетентност, общото събрание на съдружниците в публичните предприятия – дружества с ограничена отговорност, взема решенията за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.

Сподели: