бебе

Ще бъде определен срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година

След разглеждане на постъпилите 26 заявления с приложени документи от кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ комисията, определена със Заповед №РД-01-975/28.04.2020 г., изм. със Заповед №РД-01-1150/10.05.2021 г. на Кмета на Община Русе, констатира, че 26 от тях отговарят на задължителните изисквания и критериите за подбор за финансово подпомагане. След определяне на средствата за всяка от одобрените 26 двойки комисията констатира, че общия размер на необходимите средства е 37 524 лв. С оглед на определеният бюджет за 2022 г. за Програма „Асистирана репродукция“ в размер на 60 000 лева комисията единодушно взе решение да предложи на Общински съвет-Русе за останалите средства от бюджетния кредит в размер на 22 476 лева, да се организира втора сесия през 2022 година за прием на документи. Комисията предлага периода за прием на документи да е от 01.07.2022г. до 30.09.2022г., а документите да бъдат разгледани от комисията в десетдневен срок, считано от крайната дата за подаване на документите.

Общинският съветник д-р Теодора Константинова – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на ОбС – Русе, предлага на колегите си на 16 юни да гласуват да се организира втора сесия за прием на документи за разпределяне на останалите средства от бюджетния кредит по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година. Приемът на документи трябва да се извърши в периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. Определената комисия по Програма „Асистирана репродукция“ трябва да разгледа подадените заявления и да излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи.  

Сподели: