община русе

Ще бъде подписано споразумение по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

С Решение № 291 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г. общински съвет Русе даде съгласие, Община Русе да кандидатства с интегрирано проектно предложение по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/. Важно изискване по процедурата е задължително да бъдат включени партньори.

Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са:

1. Неправителствени организации;

2. Центрове за информация и професионално ориентиране;

3. Читалища;

4. Работодатели (съгласно КТ);

5. Доставчици на социални6и здравни услуги;

6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;

7. Обучителни организации и институции;

8. Общини.

и

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:

1. Държавни и общински детски градини;

2. Държавни и общински училища;

3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

Партньорството по проекта е задължително, с оглед на което община Русе  проведе процедура за избор на партньор. Одобрени са следните кандидати за партньори:

  • По ОП РЧР 2014-2020: Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, РКО „Каритас“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе и СНЦ „Развитие на социалния капитал“.
  • По ОП НОИР: ОУ „Олимпи Панов“, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Пинокио“ и Сдружение „БРТИМ“

Партньорите ще участват през целия период на реализацията на дейностите по проекта.

С горепосочените партньори, община Русе сключи Споразумение за партньорство, Приложение VІ от Условията за кандидатстване по откритата процедура.

Съгласно утвърдените Условия за кандидатстване по откритата процедура е необходимо, Община Русе, като конкретен бенефициент при подаване на проектното предложение, да представи Решение на Общинския съвет за даване на съгласие за партньорство на Община Русе с горепосочените организации и институции за реализиране на дейностите по проекта.

 Съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от съответните общински съвети.

Общински съвет –  Русе ще одобри подписаното споразумение за сътрудничество между Община Русе и Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, РКО „Каритас“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“‚ ОУ „Олимпи Панов“, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“ , ДГ „Пинокио“ и Сдружение „БРТИМ“ за изпълнение на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/.

Сподели: