Ще бъде подписан анекс към договора по заема за уличната мрежа в Русе поради ВиК – ремонти в центъра

След проведена процедура за Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе във връзка с Ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, се сключи договор със СИБАНК ЕАД.

Параметрите на договор за банков кредит №1406/05.09.2017г. са следствие на Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017г. на Общински съвет гр. Русе и офертата на банката. На 23.02.2018г. се сключи допълнително споразумение за промяна на наименованието на кредитора Сибанк ЕАД с „Обединена българска банка“ АД като универсален правоприемник на Кредитора. Всички други клаузи и условия по договора за изпълнение на процедурата останаха непроменени и в сила между страните, както следва: 10 000 000лв. дългосрочен банков кредит; срок на усвояване – 24 месеца; лихва за целия срок на договора, формиран на база тримесечен СОФИБОР+фиксирана надбавка 1,24 пункта; краен срок за издължаване на кредита до 120 месеца.

На 15.10.2018г. в община Русе се получи писмо от управителя на ВиК ООД, който информира за разработване на регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ на територията на град Русе. От изложените срокове в писмото е видно, че се предвижда подмяна на ВиК мрежи в централна градска част, което ще наруши времето и режима на работа на изпълнителите на СМР във връзка с ремонта на първостепенна и второстепенна улична мрежа, финансиран чрез дългосрочен кредит. Предвид най-оптимистичния срок, който е изписан в писмото за започване на реалните строителни работи на ВиК ООД – средата на 2019г. и предвид невъзможността общината да усвои в пълен обем договорените средства при условията на проведената процедура за Избор на кредитна институция, предлагам да бъде променен срока на усвояване на дългосрочния кредит от 24 месеца на 36 месеца при оставане в сила на всички други клаузи и условия по договора. С банката КРЕДИТОР е постигнато принципно споразумение за готовност за сключване на Анекс при промяна на срока на усвояване на кредита от 24 месеца на 36 месеца.

Предстои през ноември Общински съвет- Русе да измени т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“, както следва: – срок на усвояване на кредита – до 36 месеца.
Кметът на Община Русе ще бъде натоварен да подпише Анекс към договора за кредит №1406/05.09.2017г., както и да извърши необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. като всички останали условия по договора за кредит се запазват, включително и общия срок за издължаване на кредита от 120 месеца и начина на погасяване на равни месечни вноски по главницата, след изтичане на този 36 месечен срок.

Сподели: