бяла кикбокс

Ще бъде променена Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Бяла

Изменението на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е мотивирано от необходимостта за привеждането ѝ в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, конкретизиране и определяне на някои услуги и дължимите за тях такси/цени и диференциране на таксите/цените за други. С проекта за изменение и допълнение на Наредбата се предлагат нови услуги, които Община Бяла ще предоставя на физически и юридически лица и се определят съответните такси и цени за извършването им. За някои от предоставяните от Община Бяла услуги определените такси/цени в Наредбата не са актуализирани в повечето случаи от тяхното приемане, в резултат на което разходите по тяхното предоставяне значително надвишават размера на определените такси/цени.

С последните промени в Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е регламентиран и новият ред за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз.

Съгласно чл. 12 (в редакция на ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.): „Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.“, като в ал. 2 на същия член е регламентирано, че удостоверенията за регистрация по ал. 1 се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, когато търговецът:

1. отговаря на изискванията за благонадеждност;

2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7;

3. няма публични задължения. В тази връзка съгласно Тарифа No5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /Тарифата/ сега действащите цени са определените в чл. 100 от цитираната Тарифа и са както следва:

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 100 лв.;

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса 10 лв.;

3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса 100 лв.

4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 лв. Таксите по чл. 100 от Тарифата се заплащат при подаване на необходимите документи. Съгласно чл. 112в от Тарифата таксите по чл. 100, ал. 2, ал. 3 от Тарифата относно отразяването на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, и ал. 4 за издаване на дубликат се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача съответният документ се издава в срок 24 работни часа, и в троен размер, когато се издава в срок 4 работни часа.

В тази връзка е необходимо Общински съвет Бяла да определи такси за горепосочените услуги в същия размер, като посочените в Тарифа No 5.Относно чл. 21 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, регламентиращ таксата и ред аза ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени, извън пазарни терени, намиращи се пред заведения за хранене и развлечения и магазини, поставяне на маси, столове, витрини и други, е необходимо да се извърши промяна, която не касае размера на определената такса, а реда за предоставяне на услугата. За тази услуга се предвижда облекчаване на реда за предоставянето й чрез издаване на разрешително за поставяне за определен период вместо подписване на договор, както и по-голяма гъвкавост и бързина при предоставяне на тази услуга.

Въз основа на инвестиционно намерение на Община Бяла бе започнато изпълнението на изграждане на Многофункционална спортна зала на територията на гр. Бяла. С изграждането на спортната зала ще се създадат условия за провеждане на тренировъчна дейност и състезания на закрито за различни видове спорт. Ще се осигури и възможност за провеждане на културни мероприятия –концерти, представления и др. Инвестиционният проект предвижда изграждането на компактна многофункционална спортна зала, която отговаря на изискванията за провеждане на състезания на федерациите по съответните предвиждани спортни игри на закрито, а именно: волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малки вратички, тенис, бадминтон, както и да се предвиди възможност за практикуването и на други видове спорт -тежка атлетика -борба –2 тепиха, бокс, джудо, вдигане на тежести и др. Трибуните за зрители са оборудвани със седалки за приблизително 420 души, като са предвидени допълнително и нормативно изискуемите места за хора с увреждания. Сградата се разделя функционално на три зони–зона „Достъп публика и обслужване“, зона „Спортисти“ и зона „Игрално поле и трибуни публика“. По отношение на новата закрита спортна зала „Арена Бяла“ е необходимо да се определят цени за ползването ѝ от физически и юридически лица, приложими след въвеждането й в експлоатация и откриването й. Спортният обект разполага с много функционална и модерна зала за различни видове спорт, както и с помещения за спомагателни и обслужващи дейности. Разходите за поддържане на съоръжението са изцяло за сметка на Община Бяла, поради което целта на предлаганите промени в тази част е да се повиши интереса на чуждестранни и местни спортни организации към Спортна зала „Арена Бяла“ и да им бъде предоставена възможност да осъществяват тренировъчна дейност в град Бяла. Залата е необходимо да бъде достъпна за всички желаещи да упражняват спортовете, за които е предвидена, жители на общината, спортни клубове и организации и гости на града, както и да се осигури ефективната ѝ експлоатация и поддръжка. Предвижда се ползването на залата от различни ползватели да е съгласно изготвен график, като ще се въведе възможност залата да е на разположение на учениците от СУ „Панайот Волов“ (напълно безплатно) за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт съгласно учебната програма-в учебни дни съгласно учебната програма. Залата ще се предоставя за ползване по график на всички желаещи, като цените и вида на услугите предполагат достъпност за ползвателите, а формирането им е съобразено с възможностите на всички ползватели-спортни организации и представители от различни социални групи. Цените на услугите са разработени при съобразяване с изразходваните средства за обезпечаване на мероприятия, както и покриване на разходите. След направено проучване за цените за ползване в подобни спортни бази на територията на страната, бе установено, че предлаганите в проекта са едни от най -ниските, което е предпоставка за по-добра конкурентоспособност. Предвидени са цени и за ползване на залата за провеждане не само на спортни прояви, но и за мероприятия на външни организации държавни, обществени организации и партии, както и за концерти, шоупрограми, базари и др.

Целта на настоящите изменения и допълнения на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, свързани с реализацията на финансови постъпления за Община Бяла, е:

-по-добра регламентация, организация на работата и ясна формулировка на предоставените услуги;-достъпността и разнообразието на услугите ще увеличи значително интереса на чуждестранни и местни посетители и ползватели;

-създаване на повече възможности за всички желаещи да спортуват различни видове спорт в спортен обект, изграден и оборудван съгласно съвременните изисквания;

-насърчаване поддържането и подобряването на здравето на гражданите;-по-пълноценно използване на общинската база за спорт и отдих;-осигуряване на част от необходимите финансови средства за запазване и поддържане на изградените обекти и осигуряване на ползването им по-дълго време от всички;

-облекчаване на реда и по-голяма гъвкавост и бързина при предоставяне на някои видове услуги.

Цените и видът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като формирането им е съобразено с възможностите на представители от различни социални групи.

Финансови средства за прилагането на предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не са необходими. Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не предполагат пряката реализацията на средства, но предоставянето на регламентираните услуги е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността–консумативи, режийни разходи, материално обезпечаване, персонал и др.

Прилагането на предлаганите изменения и допълнения с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги ще осигури приход в общинския бюджет, както и увеличаване на посещаемостта/ползването и привличане на повече потребители на услугите, които предоставя общината. Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредбата са свързани както с реализацията на финансови постъпления, така и по-добра организация на работата, ясна формулировка на предоставяните услуги и подпомагане изграждането на положителен имидж на града. Предполага се, че достъпността и разнообразието на предоставяните услуги ще увеличи значително интереса на чуждестранни и местни посетители и ползватели, чрез цялостно повишаване на интереса към град в региона.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект на„Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги”, като съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bg или в деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” No1.

Сподели: