Ще бъде променена Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново

Ще бъде променена Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново. Предстои след няколко дни общинските съветници в Иваново да гласуват промените.

С измененията от 19.09.2023 г. в Закона за електронното управление е приета новата ал.6 на чл.4, с която се забранява с подзаконов нормативен акт да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица и обекти, вписани в регистър, на които е предоставен идентификатор. Това изискване на закона налага изменение на изисквания по чл.14 от наредбата при подаване на заявления- декларации за предоставяне на социални услуги от потребителите на Домашния социален патронаж. Съгласно горепосочената разпоредба от сега действащата наредба
към подадените заявления е необходимо представянето на документи, налични в регистри по чл.6, ал.4 от Закона за електронното управление, както и в общинската администрация. С горепосоченото изменение на Закона за електронното управление снабдяването с необходимите документи следва да се извършва служебно или да се извършат служебни справки относно заявените обстоятелства, поради което същите не трябва да бъдат изисквани при подаването на заявления-декларации по наредбата.

С предложените промени се цели облекчаване на административната тежест за заявителите по наредбата при подаване на заявления-декларации за предоставяне на социални услуги от Домашния социален патронаж и постигане на съответствие и синхронизиране на Наредбата със Закона за електронното управление.

За изменението и прилагането на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни финансови и други средства.

Очакванията от прилагането на настоящите изменения на Наредбата са свързани със синхронизирането на текстовете на Наредбата със Закона за електронно управление и облекчаване на административната тежест при кандидатстване за финансово подпомагане.

Доколкото настоящите промени са във връзка с приетия Закон за електронното управление, който е съобразен с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново е разработен при зачитане на принципите, заложени в Закона за нормативните актове.

Ето и самият проект:

§ 1. В чл.14 се правят следните изменения:

 1. В текстът преди т.1 думата „подават“ се заменя с „представят“
 2. т.4 се изменя така: „Документ за самоличност- за справка;“
  3.т.5 се изменя така: „Декларация, съдържаща данни за решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако
  има такова“
 3. т.6 се изменя така: „Декларация за актуален размер на пенсията“
 4. т.8 се изменя така: „Декларация, съдържаща данни за решение на ТЕЛК за
  военноинвалид“.
  § 2. В чл.15 текстът „Въз основа на подадените документи по чл. 12“ се заменя със
  следния текст „Въз основа на представените документи по чл. 14“
  § 3. Създава се нов чл.15а със следния текст: „Лицето по чл.15 от наредбата извършва
  служебна проверка на представените документи и данни по чл.14 от наредбата чрез
  служебна справка в публични регистри или служебно снабдяване с необходимите
  документи.“
  § 4. Към заключителните разпоредби на наредбата се добавя § 6 с текст: „Настоящата
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на
  социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново, приета с Решение
  № ……… на Общински съвет-Иваново, влиза в сила три дни след публикуването й на
  интернет страницата на община Иваново“
Сподели: