51 общински съветници в Русе положиха клетва сега

Променена е Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Общински съвет – Русе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след текста „за всеки присъствен ден“ се поставя запетая и се допълва текста „а за децата в задължителното предучилищно образование – 2,20 лв.“.

§2. В чл. 27, ал. 5, т. 2 след текста „за всеки присъствен ден“ се поставя запетая и се допълва текста „а за децата в задължителното предучилищно образование – 2,80 лв.“.

§3. В чл. 28 се допълва нова ал. 5 със следното съдържание „Не се заплаща сумарна месечна такса по чл. 28, ал. 1 за децата в задължителното предучилищно образование.

§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.01.2021 г.

С ДВ бр. 82 от 2020 г. в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) са въведени редица изменения и допълнения, включително и  в разпоедбата на чл. 283 относно средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие. Приета е нова ал. 9, съгласно която, държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Съгласно  РМС №290/2020 г. по Приложение №1 на общините се предоставят по 174 лв. годишно за всяко дете в задължителна предучилищна възраст в детска градина.

Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, за общинските детски градини се определят със наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. В  тази връзка е необходимо приемане на изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на  местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, Раздел III Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги.

Разпоредбата на с чл. 283, ал. 11 от ЗПУО, определя първостепенният разпоредител с бюджет да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9. На Община Русе за 2021г. от държавия бюджет са предоставени 551 232 лв. за 3168 деца в задължителна предучилищна възраст (4, 5 и 6 г.) или по 174 лв. на дете годишно.

За подпомагане на заплащането на  такси дължими от родители  предлагаме:

  1. Всички родители, ползващи преференции за освобождаване от такси  с 50% по чл. 28, ал. 1 на Наредба № 16 за определянето и администрирането на  местните такси,   цени на услуги и права на територията на община Русе,  да се освободят напълно от такси, а именно:
  2. деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител). 
  3. деца, чиито и двамата родители са студенти – редовна форма на обучение
  4. деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително.
  5. деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП.
  6. за второто дете, когато двете деца от едно семейство са в детска градина или ясла.
  7.   За всички деца в задължително предучилищно образование таксата за ползване на:
  8. Целодневна форма –  да се намали от 2,50 лв. на 2,20 лв. за присъствен ден.
  9. Седмични групи – да се намали от 3,10 лв. на 2,80 лв. за присъствен ден.

Една от целите на предлаганата промяна е облекчаване и/или освобождаване на родителите при заплащане на такси, дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование със средства от дъжавния бюджет. По този начин ще бъде обхванат по-голям процент от уязвимите групи, което ще помогне за надграждане на нови умения и знания.

На Община Русе за 2021г. от държавния бюджет са предоставени 551 232 лв. за 3168 деца в задължителна предучилищна възраст (4, 5 и 6 г.) или по 174 лв. на дете годишно.

В условията на извънредна епидемиологична обстановка и затруднената икономическа ситуация, значително ще се облекчат родителите по отношение плащането на таксите. Подпомагането на родителите, които са в неблагоприятно социално положение за заплащане на дължимите от тях такси за ползване на детски градини е стъпка, насочена към преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование.

С приемането на Наредбата, ще се регламентират условията и редът за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата за детските градини на територията на община Русе.

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование и РМС №290/2020 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Сподели: