Новите социални жилища в Русе приемат през май своите първи обитатели

Ще бъде променена Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в компетентността на Общински съвет – Русе, като колективен орган на местното самоуправление, е възложено правомощието да приеме наредба, с която на подзаконово ниво да бъдат регламентирани обществените отношения, възникващи при разпореждане с жилищни имоти – общинска собственост.

С Решение №628, прието с протокол №32/27.05.2005 г., Общински съвет – Русе е приел Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост. Последното изменение на наредбата е с прието Решение №351/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе.

Причините, които налагат предлаганите изменения и допълнения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, се обуславят от остарялата и не обновявана с години материална база на общинските жилища. С постъпленията от продажбата на част от жилищата, средствата ще бъдат разходвани   за неотложен ремонт на вече амортизираните жилища, както и за придобиване на нови такива, с цел обновяване на жилищния общински фонд, съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

Материалната база на общинските жилищни имоти е остаряла и не е обновявана. В структурата на общината не съществува предприятие с предмет на дейност жилищно строителство, както и общинско търговско дружество, развиващо строителна дейност

Анализът на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост показва, че някои от текстовете преповтарят ЗОС, като нормите на сега действащата наредба не съответстват на нормативните актове от по-висока степен, каквото е изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Законодателят не е въвел изрична забрана за разпореждания с жилищни имоти – общинска собственост.

Това е още една причина, която налага приемане на изменение и допълнение на този подзаконов акт на Общински съвет – Русе.

Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, на Общински съвет – Русе, са привеждането й в съответствие с нормативните актове от по-висока степен (ЗОС, ЗНА и др.).

Видно от текста на проекта на наредбата, измененията и допълненията се изразяват в създаване на нов списък за „Продажби“ на общински жилища, определяне на жилищата, които ще бъдат предложени за продажба за съответната календарна година в новосъздадения списък, като броя им се предлага да не може да превишава 1,5% от жилищата, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 5 от наредбата, и срока, в който следва да подаде заявление за закупуване на отдаденото под наем жилище наемателя.  В случай на постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, в проекта са заложени критерии с въведена точкова система, съобразно които ще бъдат класирани заявленията и предложени жилищата, които да преминат в списъка за „Продажби“. В проекта за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, са посочени условията, на които следва да отговаря наемателя за закупуване на общинско жилище.

Условие за настаняване в общинско жилище по чл.3, ал.1, т. 3 от Наредба №6 на ОбС Русе е лицата да не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните три години преди подаване на заявлението, с изключение на прекратяване на съсобственост. С предлаганото допълнение се конкретизират сделките, които представляват изключение от условието лицата на не са отчуждавали имоти през последните три години.

Приемането на предлаганите изменения и допълнения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, би допринесло за ефективно управление на общинското жилищно имущество и осъществяване политиката за устойчиво развитие на Община Русе.

При приемане на предлаганите промени в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на общината за изготвяне на пазарни оценки на продаваните жилища.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от компетентността на Общински съвет – Русе, като колективен орган на местното самоуправление, установена в чл. 47, ал. 3 от ЗОС.

През юли общинските съветници в Русе ще гласуват за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след думата „съсобственост“ се поставя запетая и се допълва текстапри коeто идеалните части са прехвърлени на съсобственик и лицето не придобива реална част от съсобствения имот“;

§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 5  отпада текста  „интеграция на“;

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на ал. 1 се изменя така „Кметът на общината назначава комисия с компетентност по въпросите, посочени в чл. 6, ал. 4.“

2. Текстът на ал. 2 придобива следната редакция: „Комисията се състои от 12 члена, от които председател-ресорния зам.кмет, зам.-председател – директора на ОП „Управление на общински имоти“, трима от общинска администрация, един от ОП “Управление на общински имоти” и шестима общински съветници. При отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от директора на ОП „Управление на общински имоти“.

3. В ал. 4 досегашната точка 5 става точка 7 и се създават нови т. 5 и 6, както следва:

„5. извършва класиране по чл. 33, ал. 4 и предлага кои жилища да преминат в списъка на общинските жилища, отредени за продажба;”

“6. дава становища доколко наемателите, подали заявления за закупуване отговарят на условията по чл. 35, ал. 1 от настоящата наредба и дава становище относно извършването на продажба на общинските жилища.“

§ 4. В чл. 12, ал. 1 се приема нова т. 2 с текст „за продажба“;

§ 5. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на ал. 1 придобива следната редакция:Общинският съвет определя:

1. общинските жилища за  продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред;

2. общинските жилища за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ;

3. общинските жилища, за продажба на граждани, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждавани по реда на глава III от ЗОС“

2. В ал. 2 се отменят т.5 и т. 6.

3. Допълват се нови ал. 3 и 4, както следва:

„(3) Ежегодно по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя максимален брой жилища по ал.1, т.1 за продажба, но не повече от 1,5 % от общия брой на жилищата, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 5. Заявленията за закупуване се подават от желаещите в двумесечен срок от приемане на решението на общинския съвет. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.

(4) В случаите, когато са постъпили по-голям брой заявленния от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 от наредбата определя кои жилища да преминат във списъка на общинските жилища, отредени за продажба, като класира жилищата в низходящ ред, съобразно следните критерии:

1. Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя, – 1 т. за година  и

2.  Възраст на жилището- 1 т. за година и

3.  Вид на конструкцията- 3 т. за  панелно жилище, 2 т. за ЕПК и 1 т. за тухлено.“

§ 6. Приема се нов чл. 35, както следва:

„ Чл. 35. (1) Наемател/и  на общинско жилище може да го закупи/ят, ако отговаря/т на следните условия:

1. Да е наемател на общинско жилище на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години. Това условие не е задължително за онези наематели настанени по административен ред, поради това че жилищата им са отнети на основание на влязло в сила решение по чл. 7 от ЗВСВОНИ (ДВ, бр. 15/1992 год.);

2. Да е отправил писмено искане за закупуване на това жилище до кмета на общината;

3. Да няма задължения към общинския бюджет.

 (2) Ведомствените жилища могат да бъдат закупувани от техните наематели, ако същите имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация.

(3) След извършване на класирането по чл. 33, ал. 4 и преценка дали наемателите отговарят на условията по ал. 1 или 2 комисията по чл. 6 от настоящата наредба дава становище на кмета на общината. Въз основа на това становище той прави предложение до общинския съвет за преминаване на жилищата в списъка на общинските жилища, отредени за продажба и за тяхната продажба.

(4)Предложението за решение по ал.3 се внася в общинския съвет от кмета на общината, с приложени актове за частна общинска собственост, данъчни и пазарни  оценки на имотите,   становища на комисията по чл. 6 от наредбата и комплектованите им заявления за продажба.

§ 7. Приема се нов чл. 36, както следва:

Чл. 36.(1)Общинският съвет се произнася с решение за прехвърляне на жилищата в списъка на общинските жилища, отредени за продажба и за извършване на продажбите.

(2) Продажните цени на жилищата се определят от Общинския съвет по пазарни оценки по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, но не по-ниски от актуалните им данъчни оценки.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет се издава  заповед на кмета на общината, в която се посочват видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, други дължими плащания, начинът и срокът на плащане.

(4) Купувачът заплаща в тримесечен срок от влизане в сила на Заповедта по предходната алинея, цената, и дължимите данъци и такси. Неплащането на цената и определните по заповедта дължими данъци и такси в 3-месечния срок, се счита за отказ от страна на лицето за закупуване на жилищния имот, и преписката се прекратява.

 (5) Когато преписката бъде прекратена, кметът прави предложение пред общинския съвет за връщане / преместване на общинското жилище от  списъка на общинските жилища, отредени за продажба в списъка за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди или в списъка на ведомствените жилища.

(6) Продажбата се счита за извършена след заплащането на цената, таксите и данъците, посочени в заповедта по ал. 3 от наредбата и сключването на договор за продажба на имота.“

§ 8. Приема се нов чл. 37, както следва:

„Чл. 37 (1) Договорът за продажба се вписва от купувача в Агенцията по вписвания.

(2) На основание на вписания Договор за продажба имотът се отписва от актовите книги за общинска собственост.“

§ 9. Приема се нов чл. 37а, както следва:

„Чл. 37а. Средствата получени от продажбата на общински жилища се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от  50 % са за ремонт и/или придобиване на общински жилища.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. В чл. 27, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, съществуващият текст се запазва, като се добавя ново последно изречение както следва: „Комисията по общинска собственост не разглежда и не се произнася по заявленията за закупуване на жилища, собственост на Община Русе“.

§ 11. Настоящата Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост е приета с Решение № … по Протокол № …. на Общински Съвет-Русе и влиза в сила от момента на нейното приемане.

Сподели: