Ще бъде променена уличната регулация между бул. „България“ и бул. „Тутракан“

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило заявление с вх. №УТ-16-31/20.05.2019 г.  от  „Прима консулт индъстри“ ЕООД за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план  за регулация на УПИ IX-117-за търговски комплекс кв. 3014 и УПИ VII-34-за комуникации в кв. 4 по плана на гр. Русе; довършване на план за улична регулация на бул. „Тутракан“ до о.т. 10075 и от о.т. 10728 и 10729 по бул. „България“ до о.т. 10075 – в обхвата между кръгово кръстовище „Дунав мост“ и кръгово кръстовище „Канлъ дере“ е проектирана нова улична регулация с нови десет броя осови точки; план за регулация – обособяване на нов УПИ за ПИ 63427.8.443, нов УПИ за ПИ 63427.8.444 – за бензиностанция, към който се придават 109 кв. м. от север и се отнемат 125 кв. м. от юг;  нов УПИ за ПИ 63427.8.446, 63427.8.447 и за част от ПИ 63427.8.442 и 63427.8.457 с отреждане за общ. обслужване в кв. 4, гр. Русе.  Преписката е разгледана в Комисията по общинска собственост и с Протокол №41/06.06.2019 г. е дадено съгласие за продължаване на процедурата. Предстои общинските съветници в Русе да одобрят задание и разрешат изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – ИПР на УПИ IX-117-за търговски комплекс кв. 3014 и УПИ VII-34-за комуникации в кв. 4 по плана на гр. Русе; ПУР на бул. „Тутракан“ до о.т. 10075 и от о.т. 10728 и 10729 по бул. „България“ до о.т. 10075 – в обхвата между кръгово кръстовище „Дунав мост“ и кръгово кръстовище „Канлъ дере“, ПР на ПИ 63427.8.443, ПИ 63427.8.444, ПИ 63427.8.446, 63427.8.447 и за част от ПИ 63427.8.442 и ПИ 63427.8.457 в кв. 4, гр. Русе.

Днес общинските съветници в Русе одобриха задание и разрешат изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – ИПР на УПИ IX-117-за търговски комплекс кв. 3014 и УПИ VII-34-за комуникации в кв. 4 по плана на гр. Русе; ПУР на бул. „Тутракан“ до о.т. 10075 и от о.т. 10728 и 10729 по бул. „България“ до о.т. 10075 – в обхвата между кръгово кръстовище „Дунав мост“ и кръгово кръстовище „Канлъ дере“, ПР на ПИ 63427.8.443, ПИ 63427.8.444, ПИ 63427.8.446, 63427.8.447 и за част от ПИ 63427.8.442 и ПИ 63427.8.457 в кв. 4, гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня