община бяла

Ще бъде променен правилникът за работа на Общински съвет – Бяла

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки. С предложеният проект се създава възможност за обективно възнаграждение на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Основната цел на предложената промяна се изразява в подобряване и усъвършенстване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Бяла, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Бяла, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Сподели: