Ще бъде променен Правилникът за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо Бяла”

Общинско предприятие “Регионално депо Бяла” е създадено с Решение № 622 по протокол № 58 /28.03.2019 г. на Общински съвет- Бяла с предмет на дейност, подробно описан в чл. 3 на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо Бяла” (Правилника).

От своето създаване до настоящия момент Общинско предприятие “Регионално депо Бяла” със своята дейност доказа ефективно изпълнение на заложените в предмета му дейности.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от действащия Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо Бяла” Кметът на Община Бяла сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в Общинско предприятие “Регионално депо Бяла”, определя техните възнаграждения, утвърждава длъжностните им характеристики, утвърждава щатното разписание (поименно и длъжностно) съгласно утвърдената структура и численост на персонала на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда и други приложими действащи нормативни актове.

С оглед на функциите на Общинско предприятие “Регионално депо Бяла”, оптимизиране на неговата дейност и постигане на още по – голяма ефективност в неговата работа считам, че са налице основания за извършване на промени в правилника за устройството и дейността му, като горепосочените правомощия бъдат предоставени за упражняване от прекия ръководител на дейността на Общинско предприятие “Регионално депо Бяла”, а именно на неговия Директор. По този начин ще се постигне и по-добро пряко управление, подбор и организация на работещите в предприятието с цел качествено и ефективно изпълнение на заложените в предмета му дейности.

П Р О Е К Т

за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо Бяла

/приет с Решение № 622 по протокол № 58 /28.03.2019  г. на Общински съвет- Бяла/

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ал. 3 се изменя, както следва:

“(3) За изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности Директорът на Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” може да назначава допълнителен числен състав по реда на чл. 68, ал. 3 от КТ при съобразяване с гласувания за дейността на общинското предприятие бюджет.”.

  • Ал. 4 се изменя и допълва, както следва:

„(4) Щатните разписания на Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” се изготвят и променят от Директора на Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” в рамките на утвърдената структура и численост на персонала на предприятието при съобразяване с гласувания за дейността на общинското предприятие бюджет и при спазване изискванията на приложимите действащи нормативни актове и се утвърждават от Кмета на Община Бяла..

§ 2. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 6 се отменя.

2. Т. 14 се изменя и допълва, както следва:

„14. налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други дейности в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда и приложимите подзаконови нормативни актове;“

3. Създават се нови т. 14, т. 15 и т. 16, както следва:

„14. изготвя и променя щатните разписания (поименно и длъжностно) и ги предлага на Кмета на Община Бяла за утвърждаване;

15. разработва и утвърждава длъжностни характеристики на работещите в предприятието;

16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието;“

4. Досегашните т. 14 – 15 стават съответно т. 17- 18.

§ 3. Чл. 16 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА”, приет с Решение №…….. по протокол №……. от ……… 2020 г. на Общински съвет- Бяла, влиза в сила от 01.07.2020 г.”.

Съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на е-mаil адрес: [email protected] или в деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.

Сподели: