Променен е Правилникът на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

С Решение № 359, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе е приет Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата, който урежда реда и условията за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата чрез бюджета на общината.

Създаденият  към  Община Русе Обществен съвет за култура (ОСК) проведе на                      13 януари 2023 г. заседание, на което са направени и приети предложения за изменения в Правилника  на Програма „Култура“.

Предлага се промяна в срока за обявяване на Програма „Култура“, наложена от сроковете за приемане на бюджета на общината. Бюджетът за 2022 беше приет в края на месец април, което доведе до по-късното обявяване на конкурса за финансиране на проекти по Програма „Култура“, отмяна на събития и недоволство от страна на кандидатстващите културни оператори. В тази връзка предлагаме конкурсът да се обявява не по-късно от  месец февруари на текущата календарна година.

По предложение на ОСК, в Раздел ІІ Условия за кандидатстване, чл.5, т.5, отпада текстът „закупуване на оборудване“ като недопустим разход. Това предоставя възможност на кандидатстващите организации при реализацията на планираните проектни дейности да закупуват оборудване, при условие, че то не представлява дълготраен материален актив.

Във връзка с високите нива на инфлация и увеличаването на всички разходи за изпълнение на дейностите по проектите, се предлага максималният размер за финансиране на малките творчески проекти да се увеличи от 4000 лв. на 5000 лв., като се предлага и намаляване на размера на собствения принос на кандидатстващите организации от 30% на 20%.

Нов момент в Правилника е и предложението за проекти с бюджет до 2 000 лв., да не се изисква съфинансиране от страна на кандидатстващата организация.

В настоящия момент при оценяването на проектните предложения, които не са получили средна оценка над 30% от максималния допустим брой точки, отпадат от класирането. Предлагаме този процент да се увеличи на 50%, което ще повиши чувствително изискването за качество на подадените проекти.  

Във връзка с установени затруднения при отчитането на одобрените проекти в края на календарната година и необходимост от достатъчно време за проверка и анализ на финансово-счетоводната документация, предлагаме крайният срок за отчитане на проектите да се промени от 10 декември на 1 декември.

Промените в програмния инструмент са изцяло в интерес и в полза на местните културни организации и оператори от публичния и неправителствения сектор и целят да стимулират развитието на сектора.

Новият Правилник на Програма „Култура“ ще удовлетвори очакванията и нуждите на културния сектор като предлага увеличение на допустимата максимална сума за кандидатстване в направление „За творчески проекти в областта на изкуствата и културата“, както и възможност за културните оператори, кандидатстващи с бюджет до 2 000 лв., да бъдат освободени от съфинансиране.

Сред очакваните резултати е увеличаване броя на кандидатстващите организации и качеството на проектните предложения. 

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Правилник. По-краткият срок за приемане на предложения по внесения проект се обосновава с предвидения срок за обявяване на процедурата за приемане на проектни предложения и обществената значимост на разглеждания въпрос.

Общинските съветници в Русе приеха Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културатa, както следва:

§ 1. В чл. 5, т. 5 текстът „ , закупуване на оборудване“  се заличава.

§ 2. Текстът на чл. 9, ал.1, т.1  се изменя така: „Конкурсът се обявява в началото на годината  – до края на месец февруари със заповед на кмета  на община Русе. В случай, че бюджетът на общината не е приет при обявяването на конкурса, комисията класира проектите до достигане на  стойността на утвърдените средства по Програма „Култура“ за предходната година“.

§ 3.  В чл. 11,  т. 2 числото „4000“ се заменя с „5000“.

§  4. В чл.12, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1.  Числото „30“ се заменя с „20“

2. Допълва се ново изречение със следния текст: „За творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ с бюджет до 2 000 лв. не се изисква собствен принос“.

§ 5. В чл.20, ал.5, т.2 числото „30“ се заменя с „50“.

§ 6. В чл. 33, ал.1 числото „10“ се  заменя с „1“.

§ 7. В чл. 34, след думата „администрация се поставя запетая и се допълва текстът „в това число един счетоводител“ .

§ 8. В чл.38, ал.2, т.7 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 9. В чл.40, ал.2, т.6 числото „10“ се заменя с „1“.

Сподели: