детска градина синчец

Ще бъде разширен дворът на детска градина „Синчец“ в кв. „Долапите“

В Община Русе са постъпили докладни записки с вх. № 31-31-14/25.06.2019 г. и вх. № 31-31-14#2/06.08.2019 г. от директора на детска градина /ДГ/ „Синчец“ гр. Русе, с които изразява желание да бъде предоставен безвъзмездно за управление поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.9.265 на ДГ „Синчец“, с цел разширяване на дворното място за отдих на децата, посещаващи детската градина.

Поземленият имот представлява незастроен терен с площ 165 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ № 22-А. Имотът граничи с двора на ДГ „Синчец“ – ПИ с идентификатор 63427.266, който е  публична общинска собственост, предоставен също за управление на детската градина.

За ПИ с идентификатор 63427.9.265, предмет на настоящото предложението е съставен  Акт за публична общинска собственост № 7195/04.03.2014 г.

ДГ „Синчец е общинска детска градина – юридическо лице на бюджетна издръжка.

Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с Протокол № 43 от 10.10.2019 г. дава своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.9.265 на ДГ „Синчец“.

Предложеното за предоставяне за управление на недвижимия имот не е включено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.

Общинските съветници одобриха предложението днес.

сн. ДГ Синчец Архив

Сподели:

Още новини от деня