сбал граматиков русе

Ще бъде сключено партньорско споразумение между Община Русе и МЗ по проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ за СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков – Русе“

Време за прочитане: 2 мин.

Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020.

Процедурата цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19. Допустимите дейности по процедурата са насочени към осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 129 271 258,60 лева, като допустими партньори са общини и/или общински лечебни заведения.

Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерството на здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване от страна на УО на ОПРР, бяха разработени критерии за включване на лечебни заведения за болнична помощ, които бяха публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Въз основа на тези критерии са определени 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи.

Като лечебно заведение, част от група 2, попада и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД. През месец юни 2021 г. в отговор на писмо от Министерството на здравеопазването, СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД е представила проектно предложение „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“ на стойност 243 360.00 лв. с ДДС. В резултат на изпълнението на проекта, болничното заведение ще се снабди с удобна и достатъчно просторна зала за изчакване и разпределение на потоци, два специализирани кабинета за работа с рискови пациенти и три „чисти“ болнични стаи. Помещенията ще бъдат оборудвани с централна система за кислород, система за създаване на отрицателно налягане, система за мониториране на пациентите. Изграденият през миналата година външен асансьор ще бъде адаптиран за ползване от трудно подвижни пациенти.

С писмо от 08.10.2021 г. Министерството на здравеопазването уведоми Община Русе, че в качеството й на принципал на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД е необходимо да вземе решение на Общински съвет – Русе за включването й като партньор на Министерството в подготовката и изпълнението на проектното предложение. На базата на това решение ще бъде сключено споразумение за партньорство по образец, което урежда правата и задълженията на страните, във връзка с проектното предложение. Днес общинските съветници дадоха своето съгласие Община Русе да участва като партньор на Министерството на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  Кметът на Община Русе ще подпише споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването за участие в проекта, да подготви и внесе необходимата документация и да подпише съответните документи, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проекта.

Сподели:

Още новини от деня