коц русе

Ще бъде сключено партньорско споразумение между Община Русе и МЗ по проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ за КОЦ

Време за прочитане: 2 мин.

Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020.

Процедурата цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19. Допустимите дейности по процедурата са насочени към осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 129 271 258,60 лева, като допустими партньори са общини и/или общински лечебни заведения.

Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерството на здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване от страна на УО на ОПРР, бяха разработени критерии за включване на лечебни заведения за болнична помощ, които бяха публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Въз основа на тези критерии са определени 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи.

Като лечебно заведение, част от група 3, попада и „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД. През месец юни 2021 г. в отговор на писмо от Министерството на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД е представил проектно предложение „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 в „КОЦ“ – Русе ЕООД“.

В резултат на изпълнението на проекта, болничното заведение ще извърши преустройство на собствена изолирана сграда за лечението на пациенти при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания, в това число с коронавирусна инфекция, на стойност 197 147.13 лв. с ДДС.

С писмо от 07.10.2021 г. Министерството на здравеопазването уведоми Община Русе, че в качеството й на принципал на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД е необходимо да вземе решение на Общински съвет – Русе за включването й като партньор на Министерството в подготовката и изпълнението на проектното предложение. На базата на това решение ще бъде сключено споразумение за партньорство по образец, което урежда правата и задълженията на страните, във връзка с проектното предложение. Общинските съветници дадоха днес своето съгласие Община Русе да участва като партньор на Министерството на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Кметът на Община Русе ще бъде упълномощен да подпише споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването за участие в проекта, да подготви и внесе необходимата документация и да подпише съответните документи, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проекта.

 

Сподели:

Още новини от деня