Белоев-март-2024-съветници

Създадена е комисия от общински съветници, които ще предложат лицата – бъдещи съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Русе

В Общински съвет – Русе постъпи писмо с рег. индекс № ОбС-520 от 18.04.2024 г. от административния ръководител на Окръжен съд – Русе. В писмото е посочено, че на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в срок до 08 октомври 2024 г. Общински съвет – Русе следва да предложи кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.

Съгласно чл. 68 от ЗСВ мандатът на настоящите съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе изтича в края на 2024 г. Определеният брой съдебни заседатели за Районен съд – Русе са 97 бр., като от района на Общински съвет – Русе следва да бъдат предложени 85 бр. съдебни заседатели.

Всеки един от кандидатите следва да отговаря на посочените в чл. 67 от ЗСВ изисквания както следва: да е дееспособен български гражданин; да е на възраст от 21 до 68 години; да има настоящ адрес в община Русе; да има завършено най-малко средно образование; да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания. Не може да бъде съдебен заседател лице, което: е съдебен заседател в друг съд; е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Условията и правилата, по които се провежда процедурата за определяне на съдебните заседатели са посочени в чл. 67-69 от ЗСВ. Съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗСВ в срок 5 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива – по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските съвети избират комисии, които извършват проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготвят доклад.

В чл. 68а от ЗСВ е регламентирано, че Общинските съвети или определени от тях комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването. Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.

Днес Общински съвет – Русе избра временна комисия с председател и членове. Тя ще изготви и публикува обявление за набиране на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, което да съдържа информация за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за провеждането й. Комисията ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, да прецени дали последните отговарят на условията на чл. 67 от ЗСВ и са представили всички документи, доказващи това и да изготви доклад съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ.

Комисията ще публикува на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ. Членовете на комисията ще изслушат всеки от допуснатите кандидати в публично заседание и да състави доклад относно протичането на изслушването, който да бъде предоставен на общинския съвет и да се публикува на интернет страницата му в 7 –дневен срок преди гласуването на предложението. В резултат ще се изготви предложение до Общински съвет – Русе за лицата, които следва да се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.

    Сподели: