Ще бъде създадена „Фондация за Ветово“

По време на днешното си заседание Общински съвет – Ветово създаде Общинска фондация с наименование „ФОНДАЦИЯ ЗА ВЕТОВО“, като юридическо лице, определено за осъществяване на обществено полезна дейност по ЗЮЛНЦ. Учредител на Фондацията е Община Ветово, действаща и изразяваща своята воля по силата на закона, чрез Общински съвет – Ветово.

Приет е Учредителен акт на „ФОНДАЦИЯ ЗА ВЕТОВО“. Ще бъде открита набирателна банкова сметка на името на Фондацията.

Кметът на Община Ветово трябва да внесе в сметката сумата в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), предвидени в бюджета на Община Ветово за 2020 г. Средствата да бъдат осигурени от Функция IX. Разходи, некласифицирани в другите функции в Дейност 998. Резерв.

Предстои кметът на Община Ветово да предприеме необходимите действия за вписване на Фондацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска лица в Русенски окръжен съд, в това число да завери нотариално необходимите документи.

За членове на Управителния съвет до изтичане на мандата им, съгласно Учредителния акт на Фондацията са избрани:

Нермин Кязимова- зам. кмет на Община Ветово;

Бюлент Салимов – Общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово;

Недялка Паригвоздева – Общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово.

Сподели:

Още новини от деня