Ще бъде приета нова структура на ОП „ Управление на общински имоти“ - Русе

Ще бъде увеличен броят на общинските жилища от резервния фонд в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с  решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година. Списъците могат да бъдат променяни съобразно потребностите в Община Русе с решение на Общински съвет – Русе по предложение на Кмета на Община Русе. С Решение №82, прието с протокол №6/21.02.2020 г., Общински съвет – Русе е приел списъците на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; от ведомствения фонд и от резервния фонд, за 2020 г.

Общински жилища – апартаменти с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 302, вход 6, ет. 2, ап. 5, предмет на АЧОС №1888/13.05.1998 г.; с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 213, вход 2, ет. 4, ап. 6, предмет на АЧОС №2289/23.10.1998 г.; с адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №3, бл. „Булаир“, ет. 1, ап. „Д“, предмет на АЧОС №8721/19.10.2018 г. и общински жилища – къщи с адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №161, етаж 2, предмет на АЧОС №6/05.04.1995 г.; с адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №83, предмет на АЧОС №3870/06.06.2002 г.,

са включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Поради възникнала нужда от резервни жилища, видно от писмо с вх. №53-09-88/19.11.2020 г., от Директора на ОП „Управление на общински имоти“ е направено предложение за прехвърляне на гореописаните общински жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд.

Общинските съветници взеха решение днес.

Сподели:

Още новини от деня