езеро-Лесопарк

Ще започне процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир „Николово“ за аквакултури и свързаните с тях дейности

Язовир „Николово“, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, местност „Текето“, разположен в поземлени имоти, с идентификатори № 51679.173.790 и № 51679.173.539 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Русе, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-887/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, е водоем от басейнов тип, с два басейна, свързани помежду си, които преливат един в друг. Общата площ на басейните е 461 470 кв. метра, каквато е и площта на водното огледало.

Двата поземлени имота, попадащи в границите на язовира са публична общинска собственост, като за поземлен имот с идентификатор № 51679.173.790 е издаден Акт за публична общинска собственост № 9542/18.11.2019 г., а за поземлен имот с идентификатор № 51679.173.539 е издаден Акт за публична общинска собственост № 9540/18.11.2019 г.

Като водна екосистема язовирът е местообитание с естествено възпроизводство на риба и други водни организми. Размножаващите се в обекта рибни ресурси през годините са били и понастоящем са обект на любителски риболов.

За дейностите по развъждане на риба и упражнявания във връзка с тях риболов в язовир „Николово“ е необходимо да бъде приложена съществуващата законова регламентация, изискваща разрешителен режим по реда, предвиден в Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 3 на Закона за водите предвижда, че „Разрешително за ползване на воден обект се издава за аквакултури и свързаните с тях дейности“, като чл. 52, ал. 1, т. 3, бук. „б“ на същия закон гласи, че „Разрешителното се издава от кмета на общината, след решение на общинския съвет, за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3.

Съгласно чл. 57 от ЗВ разрешителното се издава за срок:

1. до 35 години – за завиряване на и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели;

2. до 25 години – за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване;

3. до 20 години – в останалите случаи.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се открие процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Николово“ в с. Николово, община Русе, област Русе, въз основа на необходимите документи, изискуеми съгласно чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 5, бук. „а“ и „г“ на Закона за водите и чл. 30, ал. 3 на Наредба за ползването на повърхностните води.

Въз основа на настоящото решение, Кметът на Община Русе, след провеждане на процедурата, ще издаде разрешителното за ползване на воден обект – язовир „Николово“, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, местност „Текето“, разположен в поземлени имоти, с идентификатори № 51679.173.790 и № 51679.173.539 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Русе, област Русе, за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Сподели: