Ще има допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ ЕООД

С Решение №360/15.11.2012г. на ОбС–Русе се извърши прекратяване на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД („МЦРСМ 1-Русе” ЕООД) и се откри производство за ликвидацията му. Определеният с решението срок за извършване на ликвидацията е до 12 месеца, считано от 05.03.2013 г.- датата на вписване на ликвидатора.С Решение №553/25.04.2013 г. на ОбС се прие началния баланс при ликвидация и се направи допълнителна парична вноска в размер на 14 …

Код на новината : *120225.html

    

Сподели: