червен крепост кула средновековие

Ще има публичен търг за отдаване под наем на посетителския център под Средновековен град Червен

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на търговско помещение с площ от 14,50 кв.м. със склад към него с площ 1,70 кв.м., магазин за сувенири с площ от 9,45 кв.м. със склад и преддверие към него с площ от 5,60 кв.м., тоалетни и умивални с площ от 20,11 кв.м. и навес с площ от 46 кв.м., представляващи част от павилион с обслужващи обекти с обща площ от 126 кв.м., от които обща застроена площ 80,00 кв.м. и навес – 46,00 кв.м., разположен на паркинг в имот № 000074 по картата за възстановена собственост (КВС) в землището на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на акт за частна държавна собственост (АЧДС) № 4610/29.05.2009 г. Определена е първоначална месечна наемна цена за изброените в т. 1. обекти в размер на 346,00 лв. (триста четиридесет и шест лева) без ДДС, въз основа на оценка, изготвена от инж. Красимира Петкова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100008 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България.

Сподели:

Още новини от деня