Поставят павилионите за Мартенския базар в Русе

Ще има търг за отдаване на павилиони от бъдещия мартенски базар в Русе

Време за прочитане: 6 мин.

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                      

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.   

Община Русе разполага с 35 бр. къщички,  от които 1 бр. дървена и 34 бр.  от метална носеща конструкция и ПВЦ обшивка от термопанели.   

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на преместваеми обекти – павилиони – частна общинска собственост, които ще бъдат монтирани върху терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), за периода от 15.02.2021 г. до 05.03.2021 г. включително, в организиран временен Мартенски базар, съобразно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г., за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно изискванията на Наредба №7 на Общински съвет-Русе и Разрешение за поставяне №120/20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.

Съгласно утвърдената подробна схема и издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти, се предвижда разполагането на 35 (Тридесет и пет) броя павилиони, всеки с размери 2,00/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, от които 34 броя за търговска дейност и един брой павилион за СЗ „КООРС“, разположени в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“) – гр. Русе.

Обявената извънредна епидемиологична обстановка и съответно наложените противоепидемични мерки оказват сериозно влияние върху търговския сектор. Липсва яснота относно продължителността на кризата и икономическите последици от нея. Анализите сочат към сериозен спад в потреблението на стоки, дължащо се както на социалната изолация така и на спада в покупателната способност на населението. Тези фактори са пряко обвързани с търговския сектор. Особено засегнати са търговските обекти, при които е неизбежен директния контакт с потребителите. Именно такъв тип са и обектите в Мартенския базар. В тази връзка, Община Русе счита, че определената съобразно Наредба №2 на ОбС –Русе начална наемна цена за 19 дни, възлизаща на 456,00 лв. без ДДС , би се оказала непосилна за търговците. Високият наем определен по нормативен метод би довел до липса на участници в тръжните процедури и съответно до проваляне на традиционния Мартенски Базар.

Предвид гореизложеното, предлагаме на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост Общински съвет  – Русе да определи наемна цена в размер на 50% от нормативно определената като опит да бъде съхранена дългогодишната традиция по провеждане на Мартенски базар.

В Общинска администрация постъпиха Заявления от Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, със седалище: гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ №20, ет. 1, представлявано от Весела Йорданова Банова, Сдружение „Български червен кръст“, Булстат 000703415, със седалище: гр. София, район „Лозенец“, кв. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76, представлявано от Христо Генадиев Григоров, Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, със седалище: гр. Русе, ул. „Никола Вапцаров“ №12, вх. 2, ет. 6, ап. 15, представлявано от Теодор Антонов Пеев и Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, със седалище: гр. Две Могили, бул. „България“ №80, представлявано от Миглена Маринова Ангелова.

Сдружение „Дете и пространство“ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.                         

Сдружение „Дете и пространство” управлява услуги на територията на Община Русе, както следва:

  1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2”;
  2. „Дневен център за деца с увреждания- Седмична грижа”;
  3. „Център за социална рехабилитация и интеграция”;
  4. „Дневен център за младежи с увреждания“;
  5. „Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“.

            Потребителите на услугите са деца с увреждания и с проблеми в развитието, като две от услугите работят по превенция на изоставянето, чрез осъществяване на подкрепа на родителите в общността.

            В тази връзка Сдружение „Дете и пространство” провежда благотворителна кампания „Да запазим достойнството и уникалността на различието”.

            Набраните средства ще се използват за подобряване качеството на живот на „различните деца”, за които се грижи Сдружение „Дете и пространство”.

Областен съвет на Български червен кръст – Русе е териториална структура на Сдружение „Български червен кръст“  регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.

ОС на БЧК желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за деца в нужда, чрез саморъчно изготвени от тях мартеници.

Сдружение „Приста скаут“ организира и ръководи деца, младежи, младежки структури и организации като подпомага активното им включване в различни области на обществения живот – изкуство, култура, икономика, здравеопазване, образование, околна среда, спорт и др.

Сдружение „Приста скаут“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства, чрез саморъчно изготвени от тях мартеници за подпомагане на редица благотворителни дейности, като: закупуване на книги и учебни помагала за детското отделение на МБАЛ „Канев център“, участие съвместно с РСОСЗР Русе, Военен клуб Русе, ОУ на МВР Русе за подпомагане децата на „Загинали при изпълнение на служебните задължения“ служители на МО и МВР и др.

Сдружение “Развитие на социалния капитал“ подпомага преодоляване на междурегионалните и вътрешно – регионалните различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.

Сдружение “Развитие на социалния капитал“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за финансиране на дейността на социалното предприятие и закупуване на медицинско оборудване за Приют за безстопанствени животни – гр. Русе., чрез саморъчно изготвени мартеници от лица с увреждания, неактивни и трайно безработни лица.

Безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост може да се учреди след  Решение на Общински съвет – Русе, на основание   чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за периода от 15.02.2021 г. до 05.03.2021 г. включително, за срок от 19 календарни дни, на преместваеми обекти – частна общинска собственост – 30 броя павилиони за търговска дейност, с номера от 1 до 30 включително, всеки с размери 2,00 м/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), в организиран в горепосочения период временен Мартенски базар, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 228,00 лв. (Двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС за всеки павилион за посочения по-горе период.

Чака се съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – павилион №31 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.

Чака се съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 15.02.2021 г. до 01.03.2021 г. включително, за срок от петнадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, Булстат 000703415, спрямо преместваем обект – павилион №34 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община

Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.

Чака се съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2021 г. до 28.02.2021 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Приста скаут”, Булстат 204950030, спрямо преместваем обект – павилион №33 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.

 Чака се съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 15.02.2021 г. до 05.03.2021 г. включително, за срок от деветнадесет календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – павилион №32 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня