цветарски-павилиони-ул-Хан-Аспарух

Ще има търг за отдаване под наем на общински терени за цветарски и други павилиони в Русе и Николово

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предмет на настоящото предложение са:

1. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 48,00 кв. м, находящ се в с. Николово, по ул. „Липник“, УПИ V-1834 За озеленяване, кв. 24, по плана на с. Николово, Община Русе;

2. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.24 – за поставяне на преместваем обект – павилион за хранене и развлечения, с площ 44,70 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Д-р Мустаков“;

3. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.1.22 – за поставяне на преместваем обект – щанд за продажба на сладолед, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, УПИ XXXVI Парк на младежта, вляво от Вазата;

4. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център.

5. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център.

6. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1710 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 6,00 кв. м, , находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“;

За всички терени, предмет на предложението са сключвани договори за отдаване под наем, чието наемно правоотношение е изтекло.

ОбС – Русе даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 48,00 кв. м, находящ се в с. Николово, по ул. „Липник“, УПИ V-1834 За озеленяване, кв. 24, по плана на с. Николово, Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 152,00 лв. (Сто петдесет и два лева) без включен ДДС.

Тридесет на сто от постъпленията от получения наем за терена – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

2. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.24 – за поставяне на преместваем обект – павилион за хранене и развлечения, с площ 44,70 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Д-р Мустаков“, с начална тръжна месечна наемна цена – 354,00 лв. (Триста петдесет и четири лева) без включен ДДС.

3. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.1.22 – за поставяне на преместваем обект – щанд за продажба на сладолед, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Парк на младежта, вляво от Вазата, УПИ XXXVI, с начална тръжна месечна наемна цена – 223,00 лв. (Двеста двадесет и три лева) без включен ДДС.

4. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. ( лева) без включен ДДС.

5. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. ( лева) без включен ДДС.

6. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1710 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. ( лева) без включен ДДС.

Сподели: