Ще има търг за павилион за цветя до градинката на ул. „Хан Крум“

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях. Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе. Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №7, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център. Теренът е елемент на одобрената от Общински съвет-Русе с Решение №524, прието с Протокол №21 от 20.04.2017 г., Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе. По този повод общинските съветници в Русе ще одобрят провеждането на търг.

Сподели:

Още новини от деня