магистрала път асфалт лято

Дадоха предварително съгласие за ПУП-ПП на автомагистралата Русе – В. Търново в Община Русе

В Община Русе са постъпили писма с регистрационни индекси 15-47-1/31.01.2020 г. и 15-47-2/31.01.2020 г., подадени от Агенция „Пътна инфраструктура“, за  изразяване на предварително съгласие от собственика за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/, за изграждане на национален обект съгласно чл. 3, ал. 7 от Закона за пътищата (ЗП) – автомагистрала „Русе-Велико Търново“, в участъците Русе-Бяла, и обход на гр. Бяла, от км 0+400 до км 76+200, засягащ поземлени имоти, собственост на Община Русе, респ. и за промяна на предназначението на засегнатите общински поземлени имоти, находящи се в землищата на град Русе, село Басарбово, град Мартен и село Николово, Община Русе, посочени изчерпателно в нарочни списъци – приложения към писмата на АПИ. Изработването на проекта на ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+400 до км 76+200, е разрешено със Заповед №РД-02-15-92/17.10.2017 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, е изготвено съобщение относно проекта за ПУП-ПП с регистрационен индекс на Община Русе 90-26-19/13.08.2019 г., публикувано в ДВ, бр. 69 / 30.08.2019 г., стр. 49. В законоустановения  30-дневен срок в Община Русе не са постъпили възражения по проекта.

С предвиденото трасе на магистралата се засягат части от поземлени имоти, собственост на Община Русе, както следва:

1. В землището на село Басарбово, Община Русе:

– 7 /седем/ броя поземлени имота, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване /НТП/: „Пасище, мера“, с обща площ от 144,41 дка, като засегнатата обща площ е 29,38 дка /Приложение 1 към настоящото предложение/.

2. В землището на град Русе:

– 3 /три/ броя поземлени имота, публична общинска собственост, с НТП: „Пасище, мера“, с обща площ от 72,32 дка, като засегнатата обща площ е 5,76 дка /Приложение 1 към настоящото предложение/.

2. В землището на град Мартен, Община Русе:

– 6 /осем/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП: „За селскостопански, горски ведомствен път“, с обща площ от 7 291,46 дка, като засегнатата обща площ е 5,42 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/;

– 2 /два/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП съответно „Гори и храсти в земеделска земя“ и „лозе“, с обща площ от 14,39 дка, като засегнатата обща площ е 2,43 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/.

3. В землището на село Николово, Община Русе:

– 5 /пет/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП: „За селскостопански, горски ведомствен път“, с обща площ от 68,22 дка, като засегнатата обща площ е 9,09 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/;

– 2 /два/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП съответно „нива“ и „изоставена орна земя“, с обща площ от 27,95 дка, като засегнатата обща площ е 3,83 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/.

4. В землището на град Русе:

– 42 /четиридесет и два/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП съответно „За селскостопански, горски ведомствен път“, с обща площ от 283,68 дка, като засегнатата обща площ е 59,78 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/;

– 7 /седем/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП съответно „нива“ и „широколистна гора“, с обща площ от 1 123,10 дка, като засегнатата обща площ е 202,69 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/.

5. В землището на село Басарбово, Община Русе:

– 16 /шестнадесет/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП: „За селскостопански, горски ведомствен път“, с обща площ от 71,73 дка, като засегнатата обща площ е 7,88 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/;

– 3 /три/ броя поземлени имота, общинска собственост, с НТП: „гори и храсти в земеделска земя“, с обща площ от 1 10,66 дка, като засегнатата обща площ е 2,23 дка /Приложение 2 към настоящото предложение/.

Съобразно изложеното от АПИ с писма с регистрационни индекси 15-47-2 / 31.01.2020 г. и 15-47-1 / 31.01.2020 г., проектът на парцеларния план предстои да бъде разгледан от Комисията за земеделските земи в Министерството на земеделието и храните. За тази цел, съобразно изложеното в посочените писма, било необходимо приемането на нарочни решения от Общински съвет – Русе по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, и по чл. 25 от ЗСПЗЗ, за промяна на предназначението на засегнатите имоти – общинска собственост и за изработване на ПУП-ПП.

Днес Общински съвет – Русе даде своето предварително съгласие за промяна на предназначението на описаните в Приложение № 1 – неразделна част към настоящото решение, поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Русе и с. Басарбово, Община Русе, с НТП – пасище, мера, засегнати непосредствено във връзка с изработването на ПУП-ПП, предвиденото трасе и изграждането на автомагистрала Русе-Велико Търново, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла, от км 0+400 до км 76+200.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Общински съвет – Русе се дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП на обект – автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на Община Русе, с който се засягат поземлени имоти, собственост на Община Русе, находящи се в землищата на град Русе, село Басарбово, град Мартен и село Николово, и за промяна на предназначението на засегнатите непосредствено поземлени имоти, посочени изчерпателно в Приложение № 2 – неразделна част към настоящото решение.

Определен е срок на валидност на предварителното съгласие 5 години.

Сподели:

Още новини от деня