Заместник-кметът по хуманитарни дейности г-н Енчо Енчев се обърна с благодарност към директора на Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста“ – Русе Надка Денева и целия екип за добрата работа и положените усилия по време на пандемията от коронавирус. Дом „Приста“ се грижи за 120 души ежедневно, като разпространението на заразата COVID-19 не е понижило качеството на грижите към болните хора, а напротив – целият персонал е спазвал стриктно всички законови наредби и указания на Общината и резултатите са на лице – няма нито един заразен на територията на социалния дом. “Много ми се иска във всички свои действия и постъпки – да сме човеци. Да запазим у себе си онова, което нашите родители са ни предали – чисто човешко отношение на взаимодействие на хората около нас, за взаимно подпомагане в нашата работа, а другото, като омразата например, е преходно. Акцентът е върху взаимопомощта.“ – с тези думи се обърна Енчо Енчев към десетките специалисти и социални работници, които работят неуморно в името на другите. Заместник-кметът сподели, че за първи път е поканен в подобна обстановка и благодари на г-жа Надка Денева – директор на Дом „Приста“ - за възможността да се срещне с толкова мотивирани за работа хора и то по време на епидемиологична обстановка. Домът се оказва един от малкото, в които персоналът не е отказал да работи през нито един от извънредните дни, за което и г-н Енчев отправи своята огромна благодарност, защото „отговорността е голяма, а работата в затворен режим е допълнително напрежение“ – допълни Енчев. Рестриктивните мерки предвид икономическата криза в Община Русе не повлияха на това персоналът да получи допълнително възнаграждение за своята работа, а г-н Енчев пожела на всички да бъдат здрави и да останат вдъхновени и удовлетворени от своята работа.

Ще се запази предназначението на земеделска територия в местност „Над линията“ за изграждане два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“

На територията на община Русе, извън строителните граници на населеното място, в местността „Над линията“, жилищен квартал „Долапите“, по бул. „Трети март“ № 55 функционира Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ – Русе, с капацитет 120 лица с деменция, за които полагат 24 часови грижи екип от 70 броя служители.

Домът се състои от четиринадесет броя сгради, разположени в общинския ПИ № 63427.182.35 (за който има съставен АПОС № 6491/13.06.2011г. и Акт № 10826/26.06.2023г. за поправка на АПОС № 6491/13.06.2011г.) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе, област Русе,одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „За обект комплекс за социални грижи“, с реализирано застрояване на четиринадесет сгради – предимно сгради за социални грижи и складови и обслужващи дейности.

От двете страни на ПИ 63427.182.35 съществуват общински поземлени имоти с идентификатори 63427.182.34 и 63427.182.36, които също са актувани (с АЧОС № 9743/13.05.2020г. за ПИ 63427.182.34 и АЧОС № 9744/13.05.2020г. за ПИ 63427.182.36), разположени в земеделска територия с начин на трайно ползване „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“.

Във връзка с належаща необходимост от изграждане на два допълнителни нови корпуса към Дом „Приста“, за които е предвидено да бъдат разположени основно на територията на ПИ 63427.182.34 и ПИ 63427.182.36, е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ЗОП-10/28.01.2021г. за проектиране на обект: „Изграждане на два нови корпуса към Дом за възрастни с деменция „Приста“ в гр. Русе, м. „ Над линията“ и договор № ВКИ-14 за „Консултантски услуги по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, вкл. на част „Конструктивна“ за същия обект“.

Изискването за преструктуриране/закриване на съществуващите домове за хора с увреждания е регламентирано в Национална стратегия за дългосрочна грижа 2018г. -2030г. на Република България, приета от Правителството през 2014г. (наричана по –долу Стратегията)

Стратегията е насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните потребности на потребителите. Основните приоритети на стратегическия документ, са свързани с деинституционализацията на грижата за хора с увреждания, чрез развитие на нови иновативни междусекторни услуги, както и прилагането на интегриран подход при изграждането на услугите.

В изпълнение на Стратегията и Плана за действие 2022г. -2027г. на Република България за дългосрочна грижа, община Русе е планирала и изграждането на двата нови корпуса към съществуващият Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, върху площ – общинска собственост, с цел повишаване качеството на специализирани услуги, съобразно изискванията на стандартите за качество, регламентирани в Закона за социалните услуги, Наредбата за качество на социалните услуги /НКСУ/ и функционални характеристики за предоставяне на услуги от Резидентна грижа за пълнолетни лица с Деменция.

За реализиране инвестиционните намерения на общината, в изпълнение на горните договори и издаване на разрешение за строеж, своевременно е стартирала процедура по промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 63427.182.34 и 6347.182.36, чиято обща площ заема 10,257 дка земеделска територия

Община Русе е възложила инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.182.43, образуван от обединението на ПИ с идентификатори №№ 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе и изграждане на два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“.

В изпълнение на Решение № 7 по Протокол № 9/11.05.2022г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията е издадена и влязла в сила Заповед № РД-01-1362/19.05.2022г. на Кмета на Община за одобряване на ПУП-ПЗ на новообразувания ПИ с идентификатор 63427.182.43 по КККР на град Русе, за който, в съответствие с действащия Общ устройствен план на Община Русе (ОУПОР) е определена устройствена зона „Смесена многофункционална – разновидност 2“ (Смф2), с отреждане „За комплекс за социални грижи“.

В ПУП-ПЗ са отразени съществуващите сгради като им се отрежда траен устройствен статут. Начинът на застрояване се определя като „свободно“, а характера му е „ниско застрояване с максимална височина до 10 м.“. Предвидено е допълнително разширение на легловата база чрез застрояване приблизително на около 1200 кв.м за двата нови корпуса, като строителните дейности да бъдат съсредоточени основно в ПИ с идентификатор 63427.182.34. Имотите в които ще се строи са водоснабдени и електрифицирани, като новите корпуси ще бъдат включени към съществуващата площадкова канализационна мрежа.

Преписката е надлежно комплектувана с нужната документация и е изпратено писмо с изх. № 04-06-6/04.07.2023г. до Министерство на земеделието и храните и компетентната му комисия по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за изразяване на становище.

В отговор, в Община Русе е постъпило писмо с вх. № 04-06-6#1/21.08.2023г. от министерството с указания за допълнителни проверки, в съответствие с изискванията и разпоредбите на ЗГ, ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Във връзка с дадените указания, с писмо вх. № 24-18-55#3/05.10.2023г. Регионална дирекция по горите (РДГ) е изразила становище, че при извършена инвентаризация на горските територии през 2021г. е установено че имотите не са устроени като горски територии и/или като гора по смисъла на ЗГ, но в засегнатите от инвестиционните намерения имоти (ПИ 63427.182.34 и 63427.182.36) заемащи земеделска територия е налична горскодървесна растителност, която е с характеристики на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗГ.

Предвид становището и указанията на Дирекцията, обстойно е проучена историята на имота предназначен за старчески дом.

С АДС № 3758/1968г. е одържавен имот, представляващ сгради, които ДСО „Напоителна система“ предава на ГНС целево – „за старчески дом Найден Киров“, в кв. Долапите, до хижа „Приста“. Със Заповед № 116/13.02.2001г. на Областен управител на Област Русе, същият е отписан от актовите книги за държавна собственост. Съставен е АЧОС № 3565/01.06.2001г. за имот с предназначение: Дом за стари хора. Предмет на акта е имот № 000026, ведно с построение в него сгради.

Имотите, отразени в КККР като три отделни (ПИ 63427.182.34 с площ 5082 кв.м, 63427.182.35 с площ 11 050 кв.м и 63427.182.36 с площ 5175 кв.м), на практика са обособени след разделяне на бившия имот № 000026 с площ 21.305 дка, по плана, действал към 2000г (видно от скица № Ф00026/15.11.2000г. на ПК – Русе).

С цел реализиране социалната политика на община Русе трите новообразувани имота следа да бъдат с еднакво трайно предназначение, а именно урбанизирана територия.

За финализиране на процедурата, в съответствие с обстоятелствата посочени в писмото на РДГ – Русе и с нуждата от разширението и застрояването с два нови корпуса съгласно одобрения ПУП, следва да бъдат предприети последващи действия по чл. 84, ал. 1 от ЗГ, а именно собственика Община Русе да декларира пред компетентния орган (Директора на РДГ) желание че ще продължи да ползва имотите си като земеделска територия, при което същите да запазят предназначението си. Съобразно чл. 84, ал. 6 от ЗГ, в срок до три години от подаване на декларацията, следва да бъде организирано почистването на имотите от наличната дървесна растителност.

За целите на нуждите имотите трябва да останат със съществуващо предназначение (земеделска земя) и спрямо тях да се промени предназначението на територията по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респ. от земеделска земя, в земя за неземеделски (общински) нужди – изграждане на обект: „ Два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“.

Днес Общинският съвет в Русе реши поземлен имот с идентификатор № 63427.182.34 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе, област Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Над линията“, с площ: 5082 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“, категория на земята: пета, предмет на АЧОС № 9743/13.05.2020г., вписан в Службата по вписвания – гр. Русе към Агенция по вписванията и Поземлен имот с идентификатор № 63427.182.36 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе, област Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Над линията“, с площ: 5175 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“, категория на земята: пета, предмет на АЧОС № 9744/13.05.2020г., вписан в Службата по вписвания – гр. Русе към Агенция по вписванията да запазят предназначението си като земеделска територия и същото да не бъде променяно в горска територия спрямо посочените имоти.

Сподели: