Юридическият факултет на Русенския университет обяви конкурс за студентска разработка на тема: „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“

Юридическият факултет на Русенския университет кани всички студенти да вземат участие в конкурс за студентска разработка на тема: „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“.

В конкурса могат да участват студенти от всички университети в страната, от всички специалности, степени и форми на обучение. Участниците сами формулират темата на своята разработка, като задължително условие е тя да бъде свързана с осигурителната система – държавно обществено осигуряване, социално осигуряване, здравно осигуряване.

За участие в конкурса, в срок до 1 май 2024 г., участниците следва да изпратят разработките си на e-mail: [email protected]

– Авторът или авторите на разработката, класирана на първо място ще получат парична награда в размер на 300 лева;

– Авторът или авторите на разработката, класирана на второ място ще получи парична награда в размер на 200 лева;

– Авторът или авторите на разработката, класирана на трето място ще получи парична награда в размер на 100 лева.

Всички допуснати до участие разработки ще преминат през проверка за плагиатство чрез StrikePlagiarism.com

Разработките ще бъдат оценявани от жури в състав:

1. доц. д-р Кремена Раянова

2. доц. д-р Ваня Пантелеева

3. гл. ас. д-р Мария Радева

В рамките на организираната на 14 май 2024 г. кръгла маса на тема „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“ ще бъдат обявени победителите в конкурса. Всички допуснати до участие в конкурса разработки ще бъдат публикувани в „Научни трудове на Русенски университет“ – Студенти, докторанти и млади учени.

Няма да бъде допусната до участие в конкурса разработка:

– Чието съдържание не съответства на темата на конкурса;

– За която е установено плагиатство;

– Не отговаря на техническите изисквания.

В случай на недопусната до участие в конкурса разработка, авторът ще получи съобщение по e-mail. След обявяване на победителите, организаторите ще се свържат с тях за уточняване на банкова сметка за получаване на паричната награда.

Технически изисквания за разработката

Доклад-образец е наличен на WEB сайта на Юридическия факултет – https://www.uni-ruse.bg/faculties/YUF

• Шрифт – Times New Roman (Word).

• Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.

• Paper Size – A4.

• Междуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing: Single.

• Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.

• Header – като в доклада образец в WEB сайта. На първата страница под Header да се остави един празен ред – Font Size 14.

• Заглавие – Font Size 14, центрирано, Bold.

• Един празен ред.

• Име и фамилия на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота,

телефон, e-mail, Font Size 12, вляво.

• Един празен ред.

• Резюме – на английски, Font Size 10, Italic, do 1000 знака.

• Ключови думи – на английски, Font Size 10, Italic,1-2 реда.

• Един празен ред.

• Текст на доклада – Font Size 12.

• Разделите на докладите са: INTRODUCTION, EXPOSITION, CONCLUSION и REFERENCES. При необходимост подзаглавията са по преценка на автора, както е показано в доклада-образец.

• Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано.“

• Mеждуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single.

• Отстъп (нов редна абзац) – Format, Paragraph, Special:

• Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.

• Формулите да имат номерация – с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.

• Цитираната в текста литература включва използването на Harvard system –“author, date” style (e.g. Webster, 2005).

• Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.

• Страниците да не бъдат номерирани.

• Footer – като в доклада образец на WEB сайта.

• Общ обем – 6 стр., вкл. резюмето.

Оригиналът на доклада се изпраща на [email protected] в DOC формат.

Сподели: