язовир "Образцов чифлик"

Язовир „Образцов чифлик“ ще се сдобие с разрешително за ползване

Община Русе кандидатства с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“, процедура BG16M1ОP002-4.004 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Проектното предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“ предвижда подобряване техническото състоянието на язовир „Образцов чифлик“ и превенция на риска от наводнения.

Предвидените дейности са реконструкция и модернизация на преливника, ремонт и реконструкция на основен изпускател, изграждане на отводнителни съоръжения след язовирната стена, вкл. реконструкция на водосток след язовира, почистване на наносите от язовирното езеро и определяне на места за тяхното депониране, определяне на кариерите за материали, изграждане на Контролно измервателна система.

Предвид заложените в проектното предложение дейности и съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „г“, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите Разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения, в т. ч. за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите. В Насоките за кандидатстване по Процедурата е посочено, че е необходимо издаването на Разрешително за ползване на воден обект. Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на Общинския съвет за ползване на водни обекти – публична общинска собственост по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ от Закона за водите. Язовир „Образцов чифлик“ е публична общинска собственост и същият е нанесен в КК на гр. Русе като ПИ с идентификатор 63427.319.18, за който с съставен Акт №7704/05.02.2016 г. за публична общинска собственост.

Предстои през декември Общинският съвет да даде своето съгласие за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир „Образцов чифлик“, при съответно съобразяване с производствените правила на раздел II, Глава IV от Закона за водите, във връзка с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“, предвиждащо подобряване техническото състоянието на язовир „Образцов чифлик“ и превенция на риска от наводнения – реконструкция и модернизация на преливника, ремонт и реконструкция на основен изпускател, изграждане на отводнителни съоръжения след язовирната стена, вкл. реконструкция на водосток след язовира, почистване на наносите от язовирното езеро и определяне на места за тяхното депониране, определяне на кариерите за материали, изграждане на Контролно измервателна система.

Сподели:

Още новини от деня