Част от работещите в ЦСМП- Русе поискаха оставката на настоящия директор д-р Маринова

Ясни са резултатите от одита в ЦСМП- Русе

В Центъра за спешна медицинска помощ гр. Русе е извършен вътрешен одит за консултиране през 2019 г. относно: анализ и оценка на  законосъобразно определяне, осчетоводяване и отчитането на разходите за заплати и  установяване наличието и ефективността на контролните дейности по отношение на тях, както и дали разписаните контролни дейности, касаещи тяхното определяне, начисляване и изплащане,  са адекватни и ефективни. Установени са редица пропуски и нарушения, основните от които са:

Във Вътрешните правила за работната заплата за целия проверяван период не е разписан редът за планиране на средства за основни работни заплати и допълнителни възнаграждения за незаетите длъжности. Липсва изградена цялостна система за оценка на трудовото изпълнение на служителите и техния принос за постигане резултатите на центъра. Не са определени измерими показатели за оценка на служителите. Не е разписано по какъв начин се оценява трудовото изпълнение на служителите и как това влияе върху работните заплати и допълнителните възнаграждения.

В поименните разписания за одитирания период, представени на одиторския екип е съставяна рекапитулация на необходимите средства за работна заплата за месец. В рекапитулацията не са планирани суми за извънреден и нощен труд и за работа на официални празници, въпреки че  това са присъщи плащания, свързани с организацията на труда в ЦСМП. Неправилното изготвяне на разчетите за необходимите средства за работна заплата създава риск от недостиг от средства за изплащане на част от работните заплати на персонала.

При разпределението на средствата за определяне на индивидуални основни работни заплати са допуснати сериозни  диспропорции, като за някои от административните длъжности процентът на завишение спрямо началната работна заплата е значително по-висок от този на медицинския персонал. В същото време съществуват длъжности, за които получаваните работни заплати са под началните, определени в КТД за отрасъл „Здравеопазване”.

Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев относно извършените проверки в Център за спешна медицинска помощ  гр. Русе през 2017 г. и до месец март 2019 г.

Допълнително материално стимулиране за постигнати резултати за 2017 и 2018 год. е определено на служителите пропорционално на индивидуалните основни заплати и отработените дни, без да се оценява трудовото изпълнение на служителите и приноса им за постигане на целите на центъра.

Във връзка  с извършения одитен ангажимент в ЦСМП-Русе, от директора на ЦСМП-Русе е изготвен план за действие за изпълнение на дадените препоръки в одитния доклад. Планът за действие се изпълнява.

В ЦСМП гр. Русе е извършена и финансова инспекция от Агенцията за държавна финансова инспекция за периода през 2018 г. със следния обхват.:

Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за доставка на лекарствени продукти, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки;

Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за доставка на медицинска апаратура;

Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за болнично хранене и безплатна храна на персонала.

В доклада на АДФИ за извършената финансова инспекция в ЦСМП гр. Русе не са установени нарушения.

Сподели:

Още новини от деня