Ясно е разпределението на средствата за кампания „Малки населени места“ 2022 г. в Русенско

Предстои подобряване на техническата инфраструктура и среда в кметствата чрез ремонти дейности, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, благоустройство на паркове и площади, ремонт на сгради и придобиване на активи. Съгласно Протокол №2/ 07.06.2022г. е извършена оценка на проектните предложения по кампания „Малки населени места“ 2022 г. Предвид гореизложеното кметът на Община Русе предлага общинските съветници да гласуват разпределение на планираните в първоначалния бюджет средства, в §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ , както следва:

4.1. Кметство Бъзън – 26 000 лв. – в дейност 619  „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Изграждане на детска площадка в с. Бъзън“ – 26 032лв. Сумата от 32 лв. над максимално допустимата сума, съгласно насоките за кандидатстване ще бъде осигурена от бюджета на кметството от дейност 622„Озеленяване“, §1020 „Разходи за външни услуги“  С реализацията на проекта ще се оживи пустеещият парк.

4.2. Кметство Мартен – 31 000 лв. за подмяна на част от осветителните тела в град Мартен в дейност 604  „Осветление на улици и площади“, §1015 „Материали“- 18 124лв. за осветителни тела и по  §1020 „Разходи за външни услуги“ – 12 876лв. за демонтаж, монтаж и окабеляване. С реализацията на този проект ще се допринесе за намаляване разходите за електроенергия, спокойствието, сигурността и качеството на живот на гражданите, което ще превърне града в по – добро място за живеене.

4.3. Кметство Николово –30 997 лв. в дейност 619  „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ за ремонт/рехабилитация на площад /450 кв.м./ пред сградата на Кметство с. Николово. Очакваните резултати са нов европейски облик.

4.4. Кметство Ново село – 25 996 лв. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ – 23 998 лв. за рехабилитация на асфалтовата настилка на площада към ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; §1015 „Материали“ за пейки и кошчета за сметосъбиране – 998 лв. и по §1020 „Разходи за външни услуги“ – 1000 лв. за инвеститорски контрол. Реализацията на проекта ще промени визията на селото, ще подобри качеството на живот, чрез създаване на благоприятна и безопасна жизнена среда.

 4.5. Кметство Просена – 16 740 лв. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол км. Просена“. С изпълнението на проекта ще се повиши сигурността и безопасността на жителите и гостите на селото, което е и ключов приоритет заложен в стратегическия план за развитие на кметството.

4.6. Кметство Сандрово – 25 987 лв. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „ Изграждане на въжен еко парк за юноши и младежи“ за 19 991 лв.; в дейност 622 „Озеленяване“ в §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Поливна система“ за 5996 лв. Изграждането на еко парка, и поливната система ще облагороди парковото пространство и ще допринесе за подобряване физическата активност на младите хора.

4.7. Кметство Семерджиево – 23 000 лв. за ремонт на втори етаж от сграда за създаване на клуб „Мама и аз“. В дейност 122 „Общинска администрация“ §1030 „Текущ ремонт“ – 15 460 лв.; §5205 „Придобиване на стопански инвентар“  Обект: „Кухненски кът“ – 2350 лв. и Обект: „Секция“ – 1360 лв. По §1015 „Материали“ – 3830лв. за оборудване /маси, столове и ракли с тапицирана седалка/ Ремонтът ще осигури място за срещи, игри и забавления за най – малките и техните родители.

4.8. Кметство Тетово – 28 000 лв. за ремонт и подмяна на асфалтова настилка на площад в с. Тетово, ул. „Черковна“. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ –  27 400 лв.; §1020 „Разходи за външни услуги“, за инвеститорски контрол 600лв. Благоустрояването на площада  е с широка обществена значимост.

4.9. Кметство Хотанца – 22 926 лв. Обект „Изграждане на зона за спорт с фитнес уреди на открито и кът за отдих в с. Хотанца“, в дейност 713 „Спорт за всички“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“. Обособяването на зона с фитнес уреди  ще осигури възможност за спорт и занимания на открито на децата и младежите.

4.10. Кметство Червена вода – 25 999лв. за рехабилитация на площад пред здравна служба в с. Червена вода. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – 25 399 лв.; §1020 „Разходи за външни услуги“, за инвеститорски контрол 600 лв. С осъществяването на проекта ще се благоустрои част от инфраструктурата на селото, с което ще се осигури безопасното придвижване на нуждаещите се от здравни грижи и на свободно преминаващите граждани през площада.

4.11. Кметство Ястребово – 16 947лв. в дейност 122  „Общинска администрация“, §1030 „Текущ ремонт“ – 8451 лв. за ремонт на част от сграда /салон/ общинска собственост. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – 8496 лв. за ремонт и рехабилитация на площад. Проектното предложение е насочено към довършване на ремонта започнат в кампания „Малки населени места 2021 г. Осъществяването му ще подобри жизнената среда на жителите на селото.

Сподели: