Народният представител Светлана Ангелова в Брюксел: В България се наблюдават значителен икономически растеж и подобряваща се ситуация на пазара на труда

Народният представител Светлана Ангелова в Брюксел: В България се наблюдават значителен икономически растеж и подобряваща се ситуация на пазара на труда

„През изминалата година в България се наблюдават значителен икономически растеж и подобряваща се ситуация на пазара на труда, но все още като основно предизвикателство се очертава различието в търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация и умения. В тази връзка държавата прилага действен инструмент за ограничаване на несъответствията, какъвто е ежегодно приеманият от правителството Национален план за действие по заетостта. За 2019 година неговото мото е „За повишаване активността и качеството на човешкия капитал“, каза по време на заседанието на Комисията по заетост и социални въпроси /EMPL/ този следобед заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Светлана Ангелова.

Тя участва в Конференция за Европейския семестър – Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз, съорганизирани от Европейския парламент и от Парламента на Румъния. Форумите се провеждат в Брюксел по време на Европейската парламентарна седмица 2019 г.

„Приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда за текущата година са продължително безработните лица и безработните без професионална квалификация. Към всяка група ще се прилага диференциран подход, ще се разработят индивидуални планове за включване в обучения, програми, проекти и мерки за заетост“, подчерта в експозето си на тема: „Нови форми на заетост“ народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе.

Светлана Ангелова отбеляза, че в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще стартират няколко нови операции, които да насърчат предприемачеството и стартиране на самостоятелен бизнес, ще предоставят нови възможности за обучения, както на заети, така и на безработни и неактивни лица, които впоследствие да бъдат наети от работодатели.

Тя оповести включването на нова услуга от страна на Агенцията по заетостта, а именно – „Семеен трудов консултант”. Чрез нея ще се предоставя цялостна подкрепа за трудова реализация, предоставяне на услуги на всеки член от семейството, съобразно специфичните характеристики на лицата и потребностите им.

С приоритет ще продължат да се насърчават инвестициите във високотехнологични производства и услуги, и в общини с висока безработица, което да доведе до разкриване на нови работни места. Очаква се отражение върху заетостта да окаже и прилагането на политиките по управление и опазване на околната среда, с които преимуществено ще се разкрият работни места.

„Планът за 2019 година предоставя възможност на малки и микро предприятия да заявят включване на наетите от тях лица в обучения за придобиване на ключови компетентности, като половината от стойността на обучението ще се финансира със средства от държавния бюджет“, каза в заключение г-жа Ангелова.

Сподели:

Още новини от деня