Административният съд в Русе прекрати производство по жалба на Министерство на културата поради изтекли срокове

Министерство на културата обжалва Решение №148/21.03.2016 г. на РРС по АНД №2301/2015 г., Х н.с. Препис от обжалваното решение на РРС, ведно с обявление, са били връчени на наказващия орган чрез деловодител С. на 30.03.2016 г., което е удостоверено с подпис на служителя върху разписката – видно от оригинал на разписка на л. 64 от АНД №2301/2015 г. по описа на РРС. Срокът за обжалване на решението е посочен и в диспозитива на съдебния акт, и в текста на разписката. Нормативно установеният …

Код на новината : *151766.html

Сподели: