Тържествена церемония по връчването на дипломите на Випуск 2019 на Русенския университет

Академичният съвет на Русенския университет избра нови заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове

Днес на своето първо заседание новият Академичен съвет избра заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове:

  • Зам.-ректор по учебната работа /УР/ – проф. д–р Пламен Ганчев Кангалов.
  • Зам.-ректор по научноизследователската дейност /НИД/– проф. д–р Диана Антонова Антонова.
  • Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика /ИКП/ – доц. д–р Десислава Стоянова Атанасова.
  • Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение /РКПО/ – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов.
  • Главен секретар – доц. д-р Таня Петкова Грозева.

На заседанието бяха избрани и директори и ръководители на дирекции, сектори и центрове, както следва:

–  Директор на Дирекция Качество на образованието и акредитацията  /ДКОА/ – проф. д-р  Иваничка Атанасова Сербезова;

–  Директор на Научноизследователски сектор /НИС/ – доц. д–р Борис Иванов Евстатиев;

–  Директор на Учебен сектор /УС/ – доц. д-р Александър Петков Петков;

–  Директор на Дирекция за чуждестранни студенти /ЧС/ – проф. д–р Красимир Великов Мартев;

– Директор на Център за информационно и компютърно обслужване /ЦИКО/– доц. д–р Мирослав Димитров Михайлов;

– Директор на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център /БРИЕ  – доц. д-р Мими Цветанова Корнажева;

– Ръководител сектор Прием нови студенти /ПНС/ – доц. д-р Юлиян Ангелов Ангелов;

– Ръководител на Център за Анализ, координация и прогнози за развитие на професионалните направления /ЦАКПРПН/ – доц. д-р Емил Георгиев Трифонов;

– Ръководител на Център за продължаващо обучение /ЦПО/ – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов;

– Ръководител на Център за кариерно развитие/ЦКР/ – доц. д-р Калоян Евгениев Стоянов;

– Ръководител на Център за дистанционно обучение /ЦДО/ – проф. д-р Цветомир Иванов Василев;

– Ръководител на Отдел Развитие на академичния състав и координация на публикационната дейност/РАСКПД/ – доц. д-р Орлин Любомиров Петров;

– Ръководител университетски спортен център – проф. д-р Борислав Георгиев Ангелов;

– Ръководител на Център по предприемачество – доц. д-р Даниел Йорданов Павлов;

– Ръководител на Център за трансфер на технологии и интелектуална собственост – гл. ас      д-р Цветелин Кирилов Георгиев.

Сподели: