Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт на „Биовет“ АД – клон Разград за незспазване на условие в комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на „Биовет“ АД – клон гр. Разград за нарушаване на индивидуалните емисинни ограничения за отпадъчните води, определени в комплексното разрешително на дружеството. Нарушението е установено след извършен физико-химичен анализ на взетите проби отпадъчни води на 7 юни, от изхода на пречиствателната станция. Резултатите, анализирани от Регионална лаборатория – Русе показват отклонения по показателите …

Код на новината : *151462.html

Сподели: