иновации и конкурентоспособност

„МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД въвежда иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси

Чрез представяне на проектно предложение „По-ефективно използване на ресурсите в МАРИСАН И КОЛЕВ АД“ към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“; приоритетна ос „ Подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ – BG16RFOP002-3.004 и одобряването му ще  бъдат закупени и въведени в действие три взаимно свързани машини: вибрационна мелница, пневматичен транспортьор и автоматична пълначна машина. Основните цели на проекта са:                                                             

– Постигане на ресурсна ефективност посредством намаляване на количествата използвани суровини за производството на сухи строителни смеси, поради пълното им усвояване и оползотворяване;                                                                                    

– Предотвратяване образуването на отпадъци от едри фракции пясък чрез преработването им и повторно влагане в производството;                                                                                                  

– –

Повишаване производствения капацитет, съкращаване на общите производствени разходи и намаляване производствените разходи за единица продукция, в резултат на използването на нови производствени технологии.

Общата стойност на проекта е в размер на 1726000лв, като европейското финансиране възлиза на 881928.55 лв, а националните средства – 155634.45 лв.  Съфинансирането от страна на бенифициента е 688437.00 лв. Крайният срок за приключване работата по проекта е 05.06.2020г.

След реализиране на проекта се очаква нарастване на приходите от продажби с около 10% за тригодишния период от 2021 до 2023 г.

Основна цел на проекта е свързана с повишаване конкурентоспособността на „МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.

Това ще бъде постигнато чрез закупуване на  три нови взаимносвързани машини – вибрационна мелница, пневматичен транспортьор и автоматична пълначна машина, което ще спомогне за повишаване на ресурсната ефективност на производството на сухи строителни смеси.

Автоматичната машина за пълнене е оборудвана с робот за вземане на опаковките и поставяне на гнездата за пълнене. Чрез транспортна лента, пакетираната продукция се придвижва до робота за палетизиране. Така се предотвратява възможността за операторска грешка и се съкръщава значително производствения цикъл. Машината дава възможност за регулиране на налягането по време на пълнене според зададената рецепта, с което ще се намали отпадъкът при опаковането. По този начин се гарантира максимална надеждност и ефективност на процеса пакетиране, без да се генерира загуба на ресурс и отделяне на вредни емисии в атмосферата.

В момента от използвания пясък, след пресяване, в производството се влага само ситната фракция, а останалата едра фракция се изхвърля на сметището. След закупуване на вибрационната мелница тази едра фракция ще се смила и ще се влага в производството, т.е. ще се преустанови генерирането на производствен отпадък.

Чрез пневматичния транспортьор отделяният „фин прах“ от крайния филтър на сушилнята за пясък и от филтриращата инсталация в работното помещение ще се събира в бункер и ще се връща в производството. Ще се предотврати запрашаването на работната среда.

Въвеждането в експлоатация на  предвиденото по проекта оборудванеще способства за оптимизиране на процеса за производство на сухи строителни смеси, намаляване на използваните суровини и предотвратяване образуването на отпадъци След реализиране на проекта се очаква нарастване на приходите от продажби с около 10% за тригодишния период от 2021 до 2023 г.

Сподели: