съдебна-палата-1

1 новообразувано производство за престъпления, свързани със злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз през 2023 година в Русенско

През 2023 година в Окръжна прокуратура – Русе са наблюдавани общо десет досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани със злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз, от които едно е новообразувано. Разследването по три от делата е приключено, като всички те са прекратени. През отчетния период няма внесени в съда дела от тази категория и осъдени лица с влязла в сила присъда.

През 2022 г. данните са както следва – от общо наблюдаваните единадесет досъдебни производства за престъпления, свързани съсзлоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз, две били новообразувани, три приключени и три прекратени. През предходния отчетен период няма внесени дела от тази категория в съда и няма осъдени лица с влязла в сила присъда.

През 2021 г. били наблюдавани общо седемнадесет досъдебни производства от тази категория, като три от тях са прекратени, две били внесени в съда срещу две лица и има влязла в сила една осъдителна присъда по отношение на едно лице.

Изложеното показва лек спад в броя на делата от тази категория през предходния и настоящия отчетен период.

Сподели: