1 087 лева е средната месечна работна заплата в Русенска област

1 087 лева е средната месечна работна заплата в Русенска област

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 087 лева.  Спрямо първото тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 19 лв., а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. увеличението е с 55 лева. Средната месечна работна заплата за април е 1 055 лв., за май  – 1 085 лв. и за юни – 1 120 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

В обществения сектор средната работна заплата за периода април – юни 2020 г. е 1 244 лв., а в частния сектор – 1 043 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава с 35 лв. или 2.9%, а в частния – с 12 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 8.2%, а в частния – 4.2%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 1 580 лв „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 568 лв., „Добивна промишленост” – 1 470 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1 443 лв.  И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 541 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност  „Административни и спомагателни дейности”  – 710 лв. и „Професионални дейности и научни изследвания“ – 759 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1 822 лв., следвана от област Враца – 1 280 лв.  и област София – 1 247 лв. и С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград – 886 лв. Видин – 916 лв. и Силистра – 938 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 337 лв. – с 250 лв. или 23.0%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/.

Сподели:

Още новини от деня