1 185 лева е средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

1 185 лева е средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 185 лева.  Спрямо третото тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 38 лв., а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. увеличението е със 99 лева. Средната месечна работна заплата за октомври е 1 205 лв., за ноември  – 1 162 лв. и за декември – 1 188 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври – декември 2020 г. е 1 463 лв., а в частния сектор – 1 107 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със 145 лв. или 11.0%, а в частния – с 6 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 16.2%, а в частния – 6.3%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1 743 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 707 лв., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 1 582 лв. и „Образование“ – 1 553 лв.  През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 624 лв., „Административни и спомагателни дейности” – 704 лв.,  „Други дейности“ – 816 лв. и „Култура, спорт и развлечения“ – 830 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1 959 лв., следвана от област Враца – 1 360 лв. и област София – 1 330 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград – 948 лв., Видин – 964 лв. и Смолян – 1 007 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 437 лв. – с 252 лв. или 21.3%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/.

Сподели: