резерв военни войник

10 вакантни длъжности в Русе са обявени за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс

Военно окръжие I степен – Русе и Военно формирование 32420 предлагат общо 10 длъжности за резервисти – сержанти и войници. Това стана ясно от разговор на областния управител Анатоли Станев с началниците на Военното окръжие и гарнизона съответно подполковник Васил Петров и подполковник Павлин Илиев. Осем от десетте места са в местното формирование, като шест от тях сержантски, а две са войнишки. Търсят се командир на отделение, както и различни видове специалисти по подготовка на водачи на мотокари и електрокари, шофьори, както и специалисти по ремонта на автомобилната техника. Необходимост има и от старши писар II степен по отчета на личния състав. От Военното окръжие набират двама старши специалисти II степен. Тяхната евентуална дейности би била свързана с управлението на човешките ресурси. От своя страна областният управител бе категоричен, че ще продължи да съдейства за популяризирането на подобни инициативи.

За обявените длъжности могат да кандидатстват български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, както и военнослужещи, на които им предстои прекратяване на договора за военна служба. Кандидатите за посочените длъжности следва да отговарят на критериите по чл.24, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, а именно: да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; да са годни /здравословно/ и психологично пригодни за служба в доброволния резерв; да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”; към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по малко от 2 години до навършване на пределна възраст по реда на ал.7 /-за войници и матроси – 55 г.; за сержанти, старшини, офицерски кандидати, младши офицери и старши офицери – 60 г.; офицери с висши военни звания – 65 г.; да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

След одобрение и преминато проучване /ако се изисква за длъжността/ с кандидатите за резервисти се сключва договор, който е с продължителност до 5 години. За всяка година на договора те получават възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договора, и присвоеното военно звание.

Припомняме, че със заповед на министъра на отбраната Димитър Стоянов в цялата страна в различни гарнизони и формирования бяха обявени общо 1542 места за попълване на доброволния резерв. Допълнителна информация за условията и реда за кандидатстване за резервисти, гражданите могат да получат във Военното окръжие в Русе, намиращо се намиращо се на ул. „Княжеска” № 8 и на телефон: 082 83 48 17, национален телефон: 0700 20 407, както и на интернет страницата на Централно военно окръжие – www.comd.bg. Срокът за подаване на документи е до 27-и октомври тази година.

Сподели: