Община Гюргево подписа договор за строителство на нова детска градина

10 детски ясли функционират в Община Русе

Осигуряване на подкрепа на родителите, при отглеждане на децата е сред основните приоритети на Община Русе. В тази връзка, на територията на общината през 2018 г. продължават да функционират 10 детски ясли.

С цел гарантиране правото на децата да се обучават в детски ясли, Община Русе по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, разкри две нови яслени групи към Детска ясла № 6, които от 01.06.2018 г., са държавно делегирана дейност и се предоставят като общинска услуга. С цел повишаване качеството на услугите във функциониращите детски ясли и гарантиране здравето и безопасността на децата, през отчетния период, са предприети действия и са извършени следните ремонтни дейности: на сградите на Детска ясла № 1 – ремонтни дейности в 3-та яслена група; Детска ясла № 6 – подмяна на дограма в помещенията на детското заведение; Детска ясла № 5 – подмяна на 7 бр. врати и ремонт на отоплителна инсталация; Детска ясла № 9 – подмяна на дограма на първи етаж на сградата; авариен ремонт на отоплителна инсталация в ДМК и подмяна на ел. табла на четирите яслени групи; реконструкция на сградна канализация на Детска ясла № 15 и подмяна на дограма на първи етаж; подмяна на дограми на Детска ясла № 8. Обзавеждане и оборудване на детските ясли: закупени климатици за десетте детски ясли. Изградени са още 3 пожароизвестителни инсталации.

Сподели: