съдебна палата русе

10 досъдебни производства за трафик на хора наблюдава през 2020 година Районна прокуратура – Русе

Време за прочитане: 3 мин.

През отчетния период 01.01.2020 год. – 31.12.2020 год. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани общо 10 досъдебни производства за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора, което съставлява 0,2% от
всички наблюдавани досъдебни производства (без прекратените по давност) в Районна прокуратура – Русе за отчетния период.
От общо наблюдаваните 10 досъдебни производства 3 са новообразувани за отчетния период. Престъпленията, за които са наблюдавани тези дела са следните:
По чл. 159а, ал. 1 от НК – 5 дела;
По чл. 159а, ал. 2 от НК – няма;
По чл. 159б, ал. 1 от НК – 4 дела;
По чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2 от НК – 1 дело.
По чл. 159в от НК – няма; 68
От общо наблюдаваните 10 досъдебни производства през отчетния период са приключени 6, което съставлява 0,28% от всички приключени досъдебни производства.
От общо наблюдаваните 10 досъдебни производства 4 не е приключено, което съставлява 0,32% от всички неприключени през отчетния период досъдебни производства. От неприключените досъдебни производства няма такива, които да са извън законовия срок.
През отчетния период за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора са решени общо 6 дела, което съставлява 0,2% от всички решени досъдебни производства. Спрени са 2 досъдебни производства, което
представлява 0,24% от всички спрени производства. Прекратено е 3 досъдебно производство, което представлява 0,54% от всички прекратени производства. В съда е внесено 1 досъдебно производство, което съставлява 0,15% от всички внесени в съда досъдебни производства. Делото е внесено за разглеждане по
обвинение срещу 2 лица – 0,26% от общия брой лица по внесените в съда прокурорски актове. През периода в съда е внесен 1 един обвинителен акт за разглеждане на такова досъдебни производства, което представлява 0,23% от всички внесени в съда обвинителни актове.
Общия брой на прекратените и внесените в съда досъдебни производства е 4, което съставлява 0,33% от всички прекратени и внесени в съда досъдебни производства – 1220. През отчетния период за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора са били осъдени 2 лица с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани лица – няма.
През отчетния период няма дела за престъпления свързани с незаконен трафик на хора, върнати от съда за доразследване.

През 2019 год. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани общо 7 досъдебни производства за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора, За този период 1 досъдебно производство е новообразувано. От общо
наблюдаваните 7 досъдебни производства през отчетния период са приключени 6, а 1 не е било приключено. Решени са били общо 6 дела. Спрени са били 5 досъдебни производства. Прекратено е 1 досъдебно производство. През периода в съда не са били внасяни прокурорски актове за разглеждане на
такива дела. През отчетния период за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора са били осъдени 2 лица с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани лица – няма. Не са били връщани от съда дела за доразследване.

През 2018 год. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани общо 7 досъдебни производства за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора, За този период 1 досъдебно производство е новообразувано. От общо
наблюдаваните 7 досъдебни производства през отчетния период са приключени 3, а 3 не са били приключени. Решени са били общо 4 дела. Спряно е било 1 досъдебно производство. През периода не са били прекратявани досъдебни производства. В съда са били внесени 2 бр. обвинителни актове за разглеждане на такива дела срещу 3 лица. В съда не са били внасяни за разглеждане дела със 69 споразумение. През периода не са били връщани от съда дела за доразследване. Осъдено е 1 лице с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани лица – няма.


През отчетния период е налице ръст на броя на наблюдаваните производства за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора, спрямо 2019 год. и 2018 год.


Пострадалите лица от престъпленията по Глава втора от НК – трафик на хора – вътрешен и външен са общо 9, като от женски пол са 8, от които 4 жени и 4 момичета на възраст от 14 до 18 години (непълнолетни). Пострадали мъже – 1, момчета – няма.

Сподели:

Още новини от деня