община русе

10 заявления за достъп до обществена информация са постъпили в Областна администрация – Русе за година

С едно повече спрямо 2021-а или общо десет заявления за достъп до обществена информация са постъпили в Областна администрация – Русе през изминалата година. От подадените през 2022-а заявления, девет са от граждани, а едно е от неправителствена организация. Темите, по които е искана обществена информация за миналата година, са предимно насочени към упражняването на права или законни интереси. Пет са от подадените заявления от този тип. По две искания за достъп до обществена информация има в сферата на отчетността на институцията и изразходването на публични средства. Едно от заявленията пък касае процеса на вземане на решения в администрацията. От справката на Областната управа става ясно още, че за седем заявления има решения за предоставяне на пълен достъп до обществена информация, a три от тях са препратени до съответните институции, които разполагат с исканите данни.

Според областния управител Анатоли Станев предоставянето на подобен вид информация е в основата на утвърждаването на едно силно гражданско общество, за което предотвратяването или разкриването на нередности е водещ приоритет. Той отчита и факта, че по този начин гражданите си създават по-пълно мнение за работата на администрацията.

Припомняме, че всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация. Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление. Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

Сподели: