община две могили

10 потребители се обгрижват в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Две могили

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Две могили е разкрит като държавно – делегирана дейност със Заповед РД01-2151/22.11.2019 год. на Изпълнителния Директор на Агенция Социално подпомагане. Капацитета е 10 места, към момента  е запълнен. Това съобщи днес Петя Куцарова – управител на дневния център.

Основната цел на социалната услуга от общността  е осигуряване на качествен живот, индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване, гарантира  пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие  на всяко лице. Задоволяване основните жизнени потребности на потребителите от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане. Предоставяне набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. Гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всеки потребител въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение.

ДЦПЛУ функционира при спазване на следните принципи:

 • Зачитане на достойнството и личността на лицата.
 • Толерантност и уважение към личната история и етническата и културна идентичност на лицата.
 • Индивидуализация при предоставянето на грижи – зачитане на индивидуалните особености на всяко лице, като се отчита динамиката на развитието им и се предоставят възможности за пълноценно развитие на потенциала на лицата, съобразно техните потребности и възможности.
 • Децентрализация по отношение на целевата група – предоставяне на възможност на лицето да изразява мнение, да прави личен избор и да взима решения по въпроси, свързани с неговия живот и бит, съобразно възможностите си.
 • Помощ за самопомощ – подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на лицата, съобразно индивидуалните му особености.
 • Практическа приложимост.

За всяко лице се разработва и прилага индивидуален план за грижи. Провежданите дейности в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”  включват здравни, образователни и  трудотерапевтични грижи с оглед постигане на добро здраве, целево използване на свободното време и интеграция в обществото.

Специфичните цели във функционирането на услугата са:

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез адекватни грижи и да се осигурят условия за тяхното надграждане;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата с увреждания до обществени сгради и културни средища /читалища, библиотеки, клубове и др./ и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • Да се осигурят условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания;
 • Да се предоставят набор от услуги и грижи, чрез които потребителите имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения;
 • Да се оказва съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице въз основа на екипно обсъждане, екипно вземане на решение с активно включване на лицето и съобразяване с неговите желания;

Към 30.09.2020 год. броя на потребителите на социалната услуга  е 10 лица. През изминалия период  на екипа на ДЦПЛУ бе направена екипна обучителна супервизия. Поради настъпилата пандемия бяха преустановени обучителните дейности на персонала. Предстои да продължим работа в тази насока –   придобиване на допълнителна квалификация и умения на екипа. Срещнахме трудности при изпълнение на планираните дейности, работата трябваше да бъде преструктурирана в условията на COVID – 19, при спазването на всички противоепидемични мерки. Целият екип се мобилизира и работния процес не прекъсна, допълва управителят.

Предоставянето на СУ следва да отговаря на определени критерии и стандарти, които покриват основните области, свързани с основните жизнени потребности на всеки човек – достатъчно храна, подслон и достъпна среда на живот, здраве и възможности за личностно развитие и социализация чрез достъп до информация, образование и социални контакти в свободното време.

На всеки потребител е направено досие според „Указания по водене на документацията  в специализираните институции и социални услуги в общността /за лица/”. Тези досиета съдържат задължителните реквизити за ползване на СУ и индивидуален план, който се изготвя на 12 месеца и план за здравни грижи. В индивидуалните планове се отбелязва в каква насока да се работи и специфичните индивидуални потребности на всеки потребител. Тези досиета се водят и съхраняват от социалния работник. Здравните досиета се съхраняват и актуализират от медицинското лице.

По отношение на осигуряването на условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания в ДЦПЛУ е осигурен санитарен възел, отговарящ на изискванията за достъпна среда, постоянно течаща топла вода, осигурена е и голяма дневна за трудотерапия. Специалистите имаха задоволително обзаведени кабинети.  

На 25.09.2020г. започна основен ремонт в ДЦПЛУ по проект „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“ във Фонд „Социална закрила”, по Компонент 1 „Придобиване на на база за предоставяне на социални услуги“ дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база. Това ще допринесе по-благоприятни условия на труд на персонала и по-уютна среда за потребителите. Това ни дава добър старт в работния процес и възможност за качествено предоставяне на услугата.

Екипът, който работи с потребителите се състои от трудотерапевт, социален работник, управител, санитар и счетоводител. По методика числеността на персонала трябва да е 4, към момента са заети 3.5. Свободните длъжности – 0.5 е за медицинска сестра.

За периода декември 2019 – септември 2020 год., от всички потребители е събрана и внесена такса за ползване на социална услуга, съгласно „Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет”. Сумата от 1678.50 лв., е преведена по сметката на Фонд „Социална закрила” в срок оказан в горецитираната тарифа. Няма лица, които не заплащат такса и/или дължат такава за стар период.

Сподели:

Още новини от деня