съдебна палата русе

10 000 лева глоба и условна присъда за нарушена карантина в Сеново

Наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, чието изтърпяване се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и глоба в размер на 10 000 лева наложи Районният съд в Русе на Д.Г.Б. Безработният и неосъждан (реабилитиран) бе признат за виновен в това, че на 15.04.2020 г., в гр. Сеново, нарушил мерки, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората – Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадена на основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал.1, 3, 5, 6 и 7 от Закона за здравето и чл. 29 от Наредба № 21 от 2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната – като лице по Раздел II, т. 1 от заповедта – „Всички лица, които влизат на територията на Република България, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дом или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец (Приложение №1) на органите на граничния здравен контрол“, пристигнало от държава с висок риск на разпространение на COVID-19, посочена в Раздел I, т. 2 от заповедта – от Великобритания – държава с висок риск на разпространение на COVID-19, поставено под карантина с Предписание за поставяне под карантина изх.№ 51 от 13.04.2020 г. на СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, не изпълнил задължението си по т. 8 от Раздел ІІ от Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, а именно да не напуска дома си или мястото за настаняване, в което е посочил, че ще пребивава за посочения в предписанието срок – гр. Сеново, обл.Русе, ул. „Димитър Полянов“ №…, като деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи – обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020г. – до 13 април 2020г., обнародвано в ДВ бр. 22 (извънреден) от 13.03.2020г., изменено с Решение на НС от 03.04.2020г., обнародвано в ДВ бр. 33 от 07.04.2020г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Русе.

Сподели: